Notowania

Amundi Parasolowy FIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 122.61
(19/05/2022)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 101.97
(19/05/2022)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 104.70
(19/05/2022)
PLN
Amundi Ostrożny Inwestor 107.46
(19/05/2022)
PLN

Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - fundusz w likwidacji

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Indeks MSCI EMU 106.68
(29/06/2020)
PLN
Amundi Indeks S&P 500 137.75
(29/06/2020)
PLN
Amundi Indeks WIG 20 86.32
(29/06/2020)
PLN

Amundi Stars SFIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Stars Global Aggregate 96.97
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars Global Aggregate kat. C 97.95
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars Global Ecology ESG 116.74
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars Global Ecology ESG kat. C 119.65
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars International Value 114.89
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars International Value kat. C 117.88
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars Silver Age 120.16
(19/05/2022)
PLN
Amundi Stars Silver Age kat. C 123.40
(19/05/2022)
PLN

Maksymalna cena zbycia Jednostki wynosi:

gdzie:

WANSJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ustaloną w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie

O – oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej, w wysokości maksymalnej określonej w Tabeli Opłat

Cena odkupienia Jednostki jest równa WANSJU.

W ramach Programów Inwestycyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, której wysokość określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. W takim wypadku cenę zbycia lub odkupienia Jednostki ustala się z uwzględnieniem odpowiedniej opłaty.