Notowania

Amundi Parasolowy FIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 116.53
(21/03/2019)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 106.73
(21/03/2019)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 103.11
(21/03/2019)
PLN
Amundi Ostrożny Inwestor 109.14
(21/03/2019)
PLN

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
ING BSK INDEKS MSCI EMU 109.82
(22/03/2019)
PLN
ING BSK INDEKS S&P 500 131.14
(22/03/2019)
PLN
ING BSK INDEKS WIG 20 115.66
(22/03/2019)
PLN

Maksymalna cena zbycia Jednostki wynosi:

gdzie:

WANSJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ustaloną w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie

O – oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej, w wysokości maksymalnej określonej w Tabeli Opłat

Cena odkupienia Jednostki jest równa WANSJU.

W ramach Programów Inwestycyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, której wysokość określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. W takim wypadku cenę zbycia lub odkupienia Jednostki ustala się z uwzględnieniem odpowiedniej opłaty.