Notowania

Amundi Parasolowy FIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 112.65
(23/05/2019)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 107.18
(23/05/2019)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 101.70
(23/05/2019)
PLN
Amundi Ostrożny Inwestor 109.38
(23/05/2019)
PLN

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
ING BSK INDEKS MSCI EMU 109.59
(24/05/2019)
PLN
ING BSK INDEKS S&P 500 129.16
(24/05/2019)
PLN
ING BSK INDEKS WIG 20 106.19
(24/05/2019)
PLN

Maksymalna cena zbycia Jednostki wynosi:

gdzie:

WANSJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ustaloną w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie

O – oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej, w wysokości maksymalnej określonej w Tabeli Opłat

Cena odkupienia Jednostki jest równa WANSJU.

W ramach Programów Inwestycyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, której wysokość określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. W takim wypadku cenę zbycia lub odkupienia Jednostki ustala się z uwzględnieniem odpowiedniej opłaty.