Amundi Stars SFIO

Amundi Polska TFI w ramach funduszu Amundi Stars SFIO oferuje klientom sprawdzone rozwiązania inwestycyjne grupy Amundi dopasowane do różnych potrzeb i profilów ryzyka.

Amundi Stars SFIO dostępny jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander oraz w Biurze maklerskim mBank.

 4 subfundusze 
o zróżnicowanej polityce
i horyzoncie inwestycyjnym oraz poziomie ryzyka.

Optymalne połączenie ciekawych rozwiązań inwestycyjnych grupy Amundi.

Szerokie spektrum inwestycyjne oraz ekspozycja na zdywersyfikowane źródła zysku: różne klasy aktywów, waluty, megatrendy.

Amundi Stars Global Aggregate

Aktywne i elastyczne poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na globalnych rynkach obligacji i walutowym.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars International Value 

Cierpliwe i zdyscyplinowane poszukiwanie możliwości długofalowego wzrostu wartości inwestycji oraz nacisk na ochronę kapitału.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars Silver Age

Inwestycje w akcje najbardziej perspektywicznych spółek europejskich, na których wycenę ma wpływ zjawisko starzenia się społeczeństw.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars Global Ecology***

Globalne inwestycje w akcje spółek, na których wycenę wpływ mają kwestie związane z ESG, czyli: ochroną klimatu, aspektami społecznymi i ładem korporacyjnym.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars Global Aggregate

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w tytułach uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: IU)

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/ 2 /3/4/5/6/7 
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 lata
Opłata za zarządzanie**: 1%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, czyli mający na celu promocję aspektów społecznych (tzw. Light green product).

Ujawnienia dla Amundi Stars Global Aggregate

Strona funduszu zagranicznego EN (informacje, dokumenty, wyniki)  

Amundi Stars International Value

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego First Eagle Amundi International Fund (kategoria jednostek: IU lub AU).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie**: 2%

Strona funduszu zagranicznego EN (informacje, dokumenty, wyniki)

Amundi Stars Silver Age

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego CPR Silver Age (kategoria jednostek: I).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, czyli mający na celu promocję aspektów społecznych (tzw. Light green product).

Ujawnienia dla Amundi Stars Silver Age

Strona funduszu zagranicznego EN (informacje, dokumenty, wyniki)

Amundi Stars Global Ecology***

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2USD C).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):  1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars SFIO będąc kwalifikowanym jest jako produkt finansowy, umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology, promującego zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product).

Ujawnienia dla Amundi Stars Global Ecology

Strona funduszu zagranicznego EN (informacje, dokumenty, wyniki)

 * zaangażowanie w poszczególne klasy aktywów ma charakter pośredni, poprzez inwestycje w zagraniczne fundusze z oferty Grupy Amundi
** kategoria jednostek uczestnictwa A, wskazana wysokość opłaty obowiązuje od 1.10.2020 r.
*** do 7.10.2023 subfundusz istniał pod nazwą Amundi Stars Global Ecology ESG