Amundi Stars SFIO

Amundi Polska TFI w ramach funduszu Amundi Stars SFIO oferuje klientom sprawdzone rozwiązania inwestycyjne grupy Amundi dopasowane do różnych potrzeb i profilów ryzyka.

Amundi Stars SFIO dostępny jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz w Biurze maklerskim mBank.

 4 subfundusze 
o zróżnicowanej polityce
i horyzoncie inwestycyjnym oraz poziomie ryzyka.

Optymalne połączenie ciekawych rozwiązań inwestycyjnych grupy Amundi.

Szerokie spektrum inwestycyjne oraz ekspozycja na zdywersyfikowane źródła zysku: różne klasy aktywów, waluty, megatrendy.

Amundi Stars Global Aggregate

Aktywne i elastyczne poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na globalnych rynkach obligacji i walutowym.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars International Value 

Cierpliwe i zdyscyplinowane poszukiwanie możliwości długofalowego wzrostu wartości inwestycji oraz nacisk na ochronę kapitału.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars Silver Age

Inwestycje w akcje najbardziej perspektywicznych spółek europejskich, na których wycenę ma wpływ zjawisko starzenia się społeczeństw.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars Global Ecology ESG

Globalne inwestycje w akcje spółek, na których wycenę wpływ mają kwestie związane z ESG, czyli: ochroną klimatu, aspektami społecznymi i ładem korporacyjnym.*

Dowiedz się więcej

Amundi Stars Global Aggregate

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w tytułach uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: IU)

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/ 2 /3/4/5/6/7 
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 lata
Opłata za zarządzanie**: 1%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, czyli mający na celu promocję aspektów społecznych (tzw. Light green product).

Ujawnienia dla Amundi Stars Global Aggregate

Amundi Stars International Value

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego First Eagle Amundi International Fund (kategoria jednostek: IU lub AU).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/ 3 /4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars Silver Age

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego CPR Silver Age (kategoria jednostek: I).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, czyli mający na celu promocję aspektów społecznych (tzw. Light green product).

Ujawnienia dla Amundi Stars Silver Age

Amundi Stars Global Ecology ESG

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2USD C).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):  1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars SFIO będąc kwalifikowanym jest jako produkt finansowy, umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG, promującego zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product).

Ujawnienia dla Amundi Stars Global Ecology ESG

 * zaangażowanie w poszczególne klasy aktywów ma charakter pośredni, poprzez inwestycje w zagraniczne fundusze z oferty Grupy Amundi
** kategoria jednostek uczestnictwa A, wskazana wysokość opłaty obowiązuje od 1.10.2020 r.