Amundi Parasolowy FIO

W ofercie Amundi Parasolowego FIO dostępne są subfundusze przeznaczone zarówno dla osób ceniących bezpieczeństwo swojej inwestycji, jak i dla inwestorów poszukujących możliwości maksymalizacji zysków przy jednoczesnej akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego.

 4 subfundusze 
o zróżnicowanej polityce
i horyzoncie inwestycyjnym oraz poziomie ryzyka.

Ochrona realnej wartości pieniądza
lub
realizacja określonego celu inwestycyjnego.

Możliwość inwestycji
w produkty o różnorodnej ekspozycji krajowej
i zagranicznej

Amundi Ostrożny Inwestor

Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności.

Dowiedz się więcej

 

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów chcących uniknąć dużej zmienności wartości swojej inwestycji. 

Dowiedz się więcej

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 

Subfundusz przeznaczony jest dla osób gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości swojej inwestycji. 

Dowiedz się więcej

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny to propozycja dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski.

Dowiedz się więcej

Amundi Ostrożny Inwestor

Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności.

Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego oraz w instrumentach dłużnych, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/ /3/4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 1 rok
Opłata za zarządzanie: 1%
Benchmark: 100% WIBOON (jako średnia WIBID O/N,WIBOR O/N)

Pobierz materiały >

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów chcących uniknąć dużej zmienności wartości swojej inwestycji. Konstrukcja portfela subfunduszu oparta na instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych, daje możliwość odpowiedniej kontroli ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz cechuje znacząca przewaga instrumentów mniej ryzykownych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, że mogą się w nim znaleźć zarówno klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych. Niewielką część portfela mogą stanowić instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki funduszy akcyjnych), podnoszące atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, jednak nadrzędnym celem subfunduszu jest zapobieganie znaczącym wahaniom wartości jednostki. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):  1/ 2 /3/4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 lata
Opłata za zarządzanie: 1,00% + opłata zmienna*
Benchmark: 60% Barclays Global Aggregate (PLN hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N

Pobierz materiały >

Wynagrodzenie zmienne: maksymalnie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla każdego z subfunduszy w statucie Funduszu; wynagrodzenie zmienne pobierana jest tylko wtedy, gdy wynik danego Subfunduszu w Okresie odniesienia jest dodatni i wyższy od Wyniku wzorcowego. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym.

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Subfundusz przeznaczony jest dla osób gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości swojej inwestycji. Istotny udział akcji w portfelu subfunduszu podnosi atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz cechuje elastycznie dopasowywana alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Taka konstrukcja portfela daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/ 3 /4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Opłata za zarządzanie: 2,00% + opłata zmienna*
Benchmark: 50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (PLN hedged) H00038PL Index + 20% WIBOR O/N

Pobierz materiały >

* Wynagrodzenie zmienne: maksymalnie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla każdego z subfunduszy w statucie Funduszu; wynagrodzenie zmienne pobierana jest tylko wtedy, gdy wynik danego Subfunduszu w Okresie odniesienia jest dodatni i wyższy od Wyniku wzorcowego. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym.

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny to propozycja dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszy inwestujących głównie w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Subfundusz cechuje zdecydowanie dominujący udział w portfelach instrumentów ryzykownych, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfela subfunduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, klasyczne akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfele uzupełniane są takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 7 lat
Opłata za zarządzanie: 2,00% + opłata zmienna*
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index + 10% WIBOR O/N

Pobierz materiały >

* Wynagrodzenie zmienne: maksymalnie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla każdego z subfunduszy w statucie Funduszu; wynagrodzenie zmienne pobierana jest tylko wtedy, gdy wynik danego Subfunduszu w Okresie odniesienia jest dodatni i wyższy od Wyniku wzorcowego. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym.