Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój
Od 10 marca 2021 r., zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1), (dalej: „Rozporządzenie SFDR”), uczestnicy rynku finansowego zobowiązani zostali do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji, zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, Amundi Polska TFI S.A. kwalifikowane jest jako uczestnik rynku finansowego, fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Towarzystwa oraz pracownicze programy emerytalne stanowią produkty finansowe, a subfundusze kwalifikowane są jako opcje inwestycyjne.

Poniższe oświadczenia realizują obowiązek informacyjny na poziomie Towarzystwa.

Szczegółowe ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczące:
1. funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
4) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor
- zawarte zostały w treści prospektu informacyjnego,

2. funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology ESG
- zawarte zostały w informacji dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dedykowanej funduszowi Amundi Stars SFIO.

Informacje o sposobie zapewniania spójności Polityki Wynagradzania ze Strategią SFDR

Dodatkowe ujawnienia dotyczące subfunduszy:

1) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product),
2) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product)
3) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product)

zamieszczone zostały tu Zobacz stronę >>

Definicje:
Rozporządzenie SFDR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1),
Czynniki zrównoważonego rozwoju/ESG - oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu,
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.
Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek opublikowania na stronie internetowej informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Amundi Polska TFI S.A. uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co odbywa się poprzez włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do analizy przedinwestycyjnej. Na tym etapie zarządzający poddają ocenie m.in. oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zdarzenia zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na inwestycję, w tym związane z ESG, a także pozycje ratingowe, w tym oceny w ratingach ESG dla poszczególnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że obecnie nie wszystkie instrumenty finansowe objęte są ratingami ESG, a sama identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w określonych przypadkach nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji.
 
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniane są także w polityce dotyczącej zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek obowiązującej w Towarzystwie. Uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wprowadzenie wymogu uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.
 
Włączanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności odbywa się także na etapie wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska TFI S.A.
Strategię włączania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w Grupie Amundi określa polityka odpowiedzialnego inwestowania dostępna poniżej w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej:

Polityka odpowiedzialnego inwestowania >>

Responsible Investment Policy 2022 >>

Towarzystwo przeprowadziło prace mające na celu adaptację postanowień grupowej polityki odpowiedzialnego inwestowania i przyjęło Strategię zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., której celem jest budowanie trwałego i długoterminowego wzrostu gospodarczego portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, przy uwzględnianiu czynników i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, oraz informowanie inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. Strategia dostępna jest tu:

Strategia zrównoważonego rozwoju Amundi Polska TFI

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu
Aktualnie, z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję oferowanych produktów finansowych Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek ujęcia w ich politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także opublikowania informacji na ten temat na ich stronie internetowej. Amundi Polska TFI S.A. realizując powyższy obowiązek wskazuje, że polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie przeciwdziała promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Towarzystwa lub zarządzanych funduszy na nadmierną ekspozycję na ryzyko.
 
Zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie oceny przestrzegania przyjętej strategii dotyczącej ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do kryteriów jakościowych branych pod uwagę przy określaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzeń dla osób podlegających polityce, odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami.
 
Ponadto zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie do oceny, w ramach kryteriów jakościowych, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG, co ma miejsce przy określaniu zmiennych składników wynagrodzeń dla pozostałych pracowników Towarzystwa objętych polityką.

Ujawnienie informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne na stronie internetowej w sposób zgodny z art. 24 – 36 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (dalej jako: „RTS do Rozporządzenia SFDR”).

a) Podsumowanie

Subfundusze: Amundi Stars Global Aggregate, Amundi Stars Global Ecology ESG, Amundi Stars Silver Age promują aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

Poszczególne wskazane powyżej Subfundusze inwestują od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto danego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez odpowiedni subfundusz zagraniczny/fundusz zagraniczny, wskazane w treści niniejszego dokumentu.

W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów. Strategia inwestycyjna poszczególnych Subfunduszy szerzej opisana jest w dalszej części niniejszego dokumentu.

Amundi Stars Global Aggregate nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne, ale nie będzie mieć udziału w zrównoważonych inwestycjach.

Amundi Stars Global Ecology ESG oraz Amundi Stars Silver Age nie służą celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promują aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż ich celem nie jest zrównoważona inwestycja, będą miały minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu.

Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

Amundi Polska TFI, korzysta z systemu ALTO - innowacyjnego narzędzia, stanowiącego dla zarządzających źródło danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy. Szczegóły funkcjonalności systemu wskazano poniżej w części dotyczącej Źródeł i przewarzania danych.
Ponadto szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych wykorzystywanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy, są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi”, a także w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Dla inwestycji w ramach ww. produktów finansowych wykorzystywanych w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych, promowanych w ramach tych produktów brak ograniczeń dotyczących stosowanych metod i wykorzystywanych danych.
Etap badania due diligence jest przeniesiony na Subfundusze/Fundusz zagraniczne/-y, które w ramach inwestycji uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązkowo poddają analizie określone informacje, dokonują oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class” oraz wykorzystaniem 38 kryteriów, o czym szerzej w dalszej części dokumentu.

Amundi rozwinęło aktywną działalność zarządczą poprzez proaktywną politykę zaangażowania. Szczegółowe informacje w zakresie obowiązującej polityki zaangażowania są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” oraz w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Dla wskazanych powyżej Subfunduszy nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez te Subfundusze.

b) Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejsze Subfundusze wydzielone w ramach Amundi Stars SFIO („produkt finansowy”) tj.
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology ESG
3) Amundi Stars Silver Age
promują aspekty środowiskowe lub społeczne, ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

c) Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Amundi Stars Global Aggregate
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.
Co najmniej 75% inwestycji subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond będzie wykorzystanych na spełnienie cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz zagraniczny zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej. Subfundusz zagraniczny zobowiązuje się do posiadania co najmniej 5% zrównoważonych inwestycji, a pozostała część inwestycji zostanie zainwestowana w aktywa o charakterze środowiskowym i społecznym.

Amundi Stars Global Ecology ESG
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, który to inwestuje głównie w akcje spółek z całego świata, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub przyjazne środowisku, których przykład stanowią spółki zajmujące się kontrolą zanieczyszczenia powietrza, energią alternatywną, recyklingiem, uzdatnianiem wody i biotechnologią.
Co najmniej 90% inwestycji subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG będzie wykorzystywanych do spełnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz, zgodnie z obowiązującymi elementami strategii. Subfundusz zagraniczny zobowiązuje się do posiadania minimum 10% inwestycji zrównoważonych, a pozostała część inwestycji ma być inwestowana w aktywa o cechach środowiskowych i społecznych.

Amundi Stars Silver Age
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR SILVER AGE. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu zagranicznego zawarte są w treści prospektu funduszu zagranicznego CPR Silver Age.
Co najmniej 75 proc. inwestycji funduszu zagranicznego CPR Silver Age będzie wykorzystywanych do spełnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz zgodnie z obowiązującymi elementami strategii.
Ponadto, fundusz zagraniczny CPR Silver Age zobowiązuje się do posiadania minimum 10% zrównoważonych inwestycji zgodnie z poniższym wykresem. Inwestycje dostosowane do innych aspektów będą stanowiły różnicę pomiędzy rzeczywistym udziałem inwestycji dostosowanych do aspektów środowiskowych lub społecznych a rzeczywistym udziałem inwestycji zrównoważonych.
Planowany udział innych inwestycji środowiskowych stanowi minimum 10% i może ulec zmianie w miarę wzrostu rzeczywistych proporcji inwestycji dostosowanych do taksonomii i/lub inwestycji społecznych.

d) Strategia inwestycyjna

Amundi Stars Global Aggregate
Promocja aspektów społecznych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Bond Global Aggregate, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.
Proces zarządzania subfunduszem zagranicznym włącza czynniki zrównoważonego rozwoju do swojego procesu inwestycyjnego i bierze pod uwagę główne niekorzystne wpływy decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju. Wykorzystywany jest szeroki zakres strategicznych i taktycznych pozycji, w tym arbitraż pomiędzy rynkami kredytowymi, stóp procentowych i walutowymi, przy tworzeniu wysoce zdywersyfikowanego portfela.
Ponadto, subfundusz zagraniczny stara się osiągnąć wynik ESG swojego portfela wyższy niż jego zakres inwestycyjny. Przy określaniu wyniku ESG subfunduszu zagranicznego i całego obszaru inwestycyjnego wyniki ESG są oceniane przez porównanie średnich wyników papieru wartościowego z branżą emitenta papierów wartościowych, w odniesieniu do każdej z trzech cech ESG: środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego.
Subfundusz zagraniczny może zainwestować mniej niż 25% aktywów netto w chińskie obligacje denominowane w walucie lokalnej, a inwestycje mogą być dokonywane pośrednio lub bezpośrednio (tj. poprzez bezpośredni dostęp do CIBM – tj. China Interbank Bond Market). Ekspozycja subfunduszu zagranicznego na hipoteczne listy zastawne jest ograniczona do 40% aktywów netto. Subfundusz zagraniczny inwestuje co najmniej 80% aktywów w papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym.
W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.

Amundi Stars Global Ecology ESG
Promocja aspektów środowiskowych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, który to inwestuje głównie w akcje spółek z całego świata, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub przyjazne środowisku, których przykład stanowią spółki zajmujące się kontrolą zanieczyszczenia powietrza, energią alternatywną, recyklingiem, uzdatnianiem wody i biotechnologią. Proces inwestycyjny identyfikuje najlepsze możliwości zarówno pod względem perspektyw finansowych, jak i ich cech ESG, w szczególności środowiskowych. Subfundusz włącza czynniki zrównoważonego rozwoju do swojego procesu inwestycyjnego, opisanego w prospekcie informacyjnym Funduszu. Zrównoważone inwestycje subfunduszu zagranicznego koncentrują się przede wszystkim na inwestowaniu w papiery wartościowe emitentów, których działalność przyczynia się do ochrony środowiska, przy czym polityka inwestycyjna subfunduszu umożliwia mu dokonywanie inwestycji skupionych wokół dziesięciu kategorii, które stanowią: zrównoważona mobilność, rolnictwo / leśnictwo, zdrowy tryb życia, wydajność IT, woda, czyste technologie, zapobieganie zanieczyszczeniom, alternatywne źródła energii, efektywność energetyczna, zaangażowanie w ESG. Taka dywersyfikacja pozwala na uwzględnienie w polityce inwestycyjnej poza czynnikami środowiskowymi również obszaru społecznego oraz ładu korporacyjnego.
W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.

Amundi Stars Silver Age
Promocja aspektów społecznych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age.
Promocja aspektów społecznych przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age odbywa się poprzez inwestowanie w spółki oferujące usługi seniorom, których odsetek w populacji stale rośnie. Fundusz zagraniczny koncentruje się na inwestowaniu w aktywa o wysokim potencjale wzrostu w następujących sektorach: dobra konsumpcyjne, bezpieczeństwo, farmaceutyki, motoryzacja, wypoczynek, usługi opiekuńcze, sprzęt medyczny, oszczędności i inwestycje.
Obszarem zainteresowania inwestycyjnego funduszu zagranicznego są spółki oferujące usługi w powyższych sektorach adresowane do osób powyżej 65. oraz 80. roku życia.
W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.

e) Udział inwestycji

Amundi Stars Global Aggregate
Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne, ale nie będzie mieć udziału w zrównoważonych inwestycjach.

Amundi Stars Global Ecology ESG
Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Amundi Stars Silver Age
Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

f) Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu. Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

g) Metody

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy w kontekście metod opracowanych w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu. Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

h) Źródła i przetwarzanie danych

Amundi Polska TFI S.A., korzysta z innowacyjnego narzędzia, jakim jest system ALTO, stanowiący dla zarządzających źródło danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy.
System ten:
1) w pełni respektuje politykę wykluczeń we wszystkich zarządzanych portfelach inwestycyjnych. W związku z powyższym, Amundi w ramach portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszy, nie inwestuje w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty znajdujące się na liście wykluczeń;
2) zawiera moduł „Beat the Benchmark” – tzn. „Pokonaj poziom odniesienia”, innymi słowy oznacza to, że każdy fundusz zarządzany przez Amundi ma ambicję posiadać lepszą ocenę ESG od jego benchmarku (punktu odniesienia). Większość lokat w funduszu ma przyznaną ocenę ESG, a średnia ocena ma być lepsza od odpowiedniej oceny benchmarku (punktu odniesienia). Tym samym, zespół zarządzający Amundi podejmując decyzje inwestycyjne w ramach zarzadzania funduszami, bierze więc pod uwagę ocenę ESG, mając na uwadze cel, aby być lepszym od benchmarku (punktu odniesienia);
3) zawiera konfigurację „Taxonomy Eligibility” tzn. „Kwalifikowalność taksonomii”, która oblicza jaki procent przychodów spółek, które znajdują się z portfelu inwestycyjnym funduszu spełnia ten bardzo restrykcyjny wymóg, jakim jest ocena ESG. Dostępna jest też informacja, jaki procent pozycji, stanowiących lokaty w funduszu został oceniony we wskazanym zakresie. Podobnie więc i tutaj przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zespół zarządzający Amundi jest zmotywowany, aby jak najwięcej spółek, w które inwestuje fundusz spełniało wymóg Taxonomy Eligibility. W przyszłości system zostanie tak skonfigurowany, aby doliczał również procentowo pozycje w ramach „green bonds”, tzw. zielonych obligacji. Wskazać należy, że wymogi z Systemu ALTO wg kryterium Taxonomy Eligibility są skrajnie surowe. Liczony jest bowiem procent przychodów firmy emitenta, który jest uznawany za spełniający wymogi ESG, następnie brane są pod uwagę dwa warunki wykluczające. Firma emitenta nie może w sposób istotny szkodzić środowisku oraz musi jednocześnie spełniać warunek minimum „social safeguards”, tj. „zabezpieczenia społecznego”. W związku z tym procent przychodów generowanych przez spółki w portfelach inwestycyjnych funduszy, który spełnia te wymogi waha się zaledwie pomiędzy 1-4%. Podobne wartości są przewidziane dla światowych indeksów akcji;
4) pomaga w dokonywaniu kwalifikacji produktów inwestycyjnych do produktów finansowych promujących aspekty społeczne (tzw. Light green product), produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (tzw. Dark green product), oraz pozostałych niespełniających ww. kryteriów.

Szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych wykorzystywanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy, są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa, ponadto w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnej również na stronie internetowej Towarzystwa.

i) Ograniczenia dotyczące metod i danych

Dla inwestycji w ramach produktu finansowego wykorzystywanego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych, promowanych w ramach tego produktu brak ograniczeń dotyczących stosowanych metod i wykorzystywanych danych.

j) Due diligence

Poszczególne Subfundusze tj.:
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology ESG
3) Amundi Stars Silver Age
inwestują od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa odpowiednio:
1) subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
2) subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
3) funduszu zagranicznego CPR Silver Age
W związku z powyższym, badanie due diligence zostaje przeniesione na Subfundusze/Fundusz zagraniczne/-y, które w ramach inwestycji uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązkowo poddają analizie: informacje niefinansowe oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakłady emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcję odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów. Ponadto, dokonują one oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

k) Polityka dotycząca zaangażowania

W spółkach z Grupy Amundi działalność zarządcza jest integralną częścią strategii ESG Amundi. Spółki z Grupy Amundi promują przejście do zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki niskoemisyjnej. Oprócz systematycznej integracji kryteriów ESG w ramach aktywnych inwestycji, Amundi rozwinęło aktywną działalność zarządczą poprzez:
proaktywną politykę zaangażowania, która ma na celu:

  • Przyczynianie się do upowszechniania najlepszych praktyk i dążenie do lepszej integracji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu, operacjach i modelach biznesowych naszych inwestorów,
  • Wyzwalanie pozytywnych zmian dotyczących sposobu, w jaki inwestorzy zarządzają swoim wpływem na określone zagadnienia o pierwszorzędnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa i naszej gospodarki,
  • Wspieranie spółek będących przedmiotem inwestycji, w ich własnych działaniach zmierzających do stworzenia bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i niskoemisyjnego modelu biznesowego, oraz
  • Skłonienie spółek będących przedmiotem inwestycji do zwiększenia poziomu inwestycji w badania i rozwój (capex/R&D) w obszarach bardzo potrzebnych do dokonania tej transformacji.

Szczegółowe informacje w zakresie polityki zaangażowania są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa, ponadto w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnej również na stronie internetowej Towarzystwa.

l) w przypadku wyznaczenia indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy – „Wyznaczony wskaźnik referencyjny”.
Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w tym celu.