Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój
Od 10 marca 2021 r., zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1), (dalej: „Rozporządzenie SFDR”), uczestnicy rynku finansowego zobowiązani zostali do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji, zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, Amundi Polska TFI S.A. kwalifikowane jest jako uczestnik rynku finansowego, fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Towarzystwa oraz pracownicze programy emerytalne stanowią produkty finansowe, a subfundusze kwalifikowane są jako opcje inwestycyjne.

Poniższe oświadczenia realizują obowiązek informacyjny na poziomie Towarzystwa.

Szczegółowe ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczące:
1. funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
4) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor
- zawarte zostały w treści prospektu informacyjnego,

2. funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology
- zawarte zostały w informacji dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dedykowanej funduszowi Amundi Stars SFIO.

Informacje o sposobie zapewniania spójności Polityki Wynagradzania ze Strategią SFDR

Dodatkowe ujawnienia dotyczące subfunduszy:

1) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product),
2) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product)
3) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne (tzw. Light green product)

zamieszczone zostały tu Zobacz stronę >>

Definicje:
Rozporządzenie SFDR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1),
Czynniki zrównoważonego rozwoju/ESG - oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu,
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.
Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek opublikowania na stronie internetowej informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Amundi Polska TFI S.A. uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co odbywa się poprzez włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do analizy przedinwestycyjnej. Na tym etapie zarządzający poddają ocenie m.in. oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zdarzenia zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na inwestycję, w tym związane z ESG, a także pozycje ratingowe, w tym oceny w ratingach ESG dla poszczególnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że obecnie nie wszystkie instrumenty finansowe objęte są ratingami ESG, a sama identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w określonych przypadkach nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji.
 
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniane są także w polityce dotyczącej zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek obowiązującej w Towarzystwie. Uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wprowadzenie wymogu uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.
 
Włączanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności odbywa się także na etapie wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska TFI S.A.
Strategię włączania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w Grupie Amundi określa polityka odpowiedzialnego inwestowania dostępna poniżej w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej:

Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Responsible Investment Policy 2023

Towarzystwo przeprowadziło prace mające na celu adaptację postanowień grupowej polityki odpowiedzialnego inwestowania i przyjęło Strategię zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., której celem jest budowanie trwałego i długoterminowego wzrostu gospodarczego portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, przy uwzględnianiu czynników i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, oraz informowanie inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. Strategia dostępna jest tu:

Strategia zrównoważonego rozwoju Amundi Polska TFI

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Oświadczenie w związku z Artykułem 4 Rozporządzenia SFDR: Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu*

Wprowadzenie

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia SFDR, Amundi Polska TFI S.A. (dalej również jako: „Towarzystwo”) oświadcza, iż bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju to takie skutki dokonywania inwestycji, które mają negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. w szczególności prowadzą do niszczenia środowiska naturalnego, korupcji czy nieetycznego traktowania pracowników – nawet jeżeli nie wpływają na wartość inwestycji.

Strategia Towarzystwa w przedmiotowym zakresie bierze przy tym należycie pod uwagę jego wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które Towarzystwo udostępnia, tj. Amundi Stars SFIO oraz Amundi Parasolowy FIO.  

W swojej strategii Towarzystwo kieruje się:

 • najlepszym interesem Klientów i Uczestników Funduszy,
 • kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
 • szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
 • przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
 • zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
 • dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
 • konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,
 • innymi uzgodnieniami, w tym na poziomie Grupy Amundi.

Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników (Artykuł 4 ust. 2 a) Rozporządzenia SFDR)

Od momentu powstania w 2010 roku, odpowiedzialne inwestowanie jest jednym z filarów działalności Grupy Amundi, do której należy Amundi Polska TFI S.A. W 2018 roku Grupa Amundi uruchomiła trzyletni plan działania mający na celu włączenie ESG do 100% swoich otwartych funduszy w ramach aktywnego zarządzania. W dniu 8 grudnia 2021 roku, w celu dalszego wzmocnienia swoich zobowiązań, Grupa Amundi ustanowiła nowy plan Ambitions ESG 2025, który wyznacza trzy cele:

 • zwiększenie poziomu ambicji dotyczących rozwiązań oszczędnościowych w zakresie odpowiedzialnych inwestycji;
 • zaangażowanie jak największej liczby przedsiębiorstw w definiowanie wiarygodnych strategii na rzecz osiągnięcia celu Net Zero 2050;
 • zharmonizowanie pracowników i akcjonariuszy z nowymi ambicjami spółki.

Poniżej wskazane polityki wspierają w Grupie Amundi plan Ambitions ESG 2025 oraz informują o procesach Grupy Amundi w zakresie identyfikowania, monitorowania i łagodzenia głównych niekorzystnych skutków wynikających z działalności inwestycyjnej:

- Globalna polityka odpowiedzialnego inwestowania 2022, wskazująca w zakresie głównych niekorzystnych skutków na następujące tematyczne priorytety w zakresie łagodzenia skutków:

 • wykluczenia normatywne: kontrowersyjne rodzaje broni, kontrowersje związane z inicjatywą ONZ Global Compact,
 • wykluczenia sektorowe: tytoń, węgiel, niekonwencjonalna ropa i gaz,
 • integrację ESG: 38 istotnych zagadnień ESG zidentyfikowanych i uszeregowanych według sektorów gospodarki,
 • politykę produktową: główny nurt ESG, zeroemisyjność, wpływ;

Strategia klimatyczna Amundi („Say on climate”) 2022, wskazująca w zakresie głównych niekorzystnych skutków na następujące tematyczne priorytety w zakresie łagodzenia skutków:

 • zmianę klimatu,
 • transformację energetyczną;

Polityka głosowania Amundi 2023, wskazująca w zakresie głównych niekorzystnych skutków na następujące tematyczne priorytety w zakresie łagodzenia skutków:  

 • transformację energetyczną, w szczególności dekarbonizację gospodarek,
 • spójność społeczną, w szczególności poprzez kontrolę równowagi płac w ramach polityki wynagrodzeń, zaangażowanie pracowników w zarządzanie spółkami i akcjonariat pracowniczy.

Towarzystwo, mając na uwadze powyższe, określa i hierarchizuje główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju biorąc pod uwagę w szczególności:

 • możliwość zidentyfikowania podmiotów wywierających niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju,
 • ograniczoną dostępność danych dotyczących wielu potencjalnych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju,
 • własną, wewnętrzną ocenę (spójną z oceną Grupy Amundi) znaczenia danego potencjalnego niekorzystnego skutku dla zrównoważonego rozwoju.

Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich podjętych w odniesieniu do nich (Artykuł 4 ust. 2 b) Rozporządzenia SFDR)

Jako odpowiedzialny zarządzający aktywami, Amundi Polska TFI S.A., podobnie jak każda spółka z Grupy Amundi rozumie, że obowiązek powierniczy obejmuje potrzebę pozytywnego przyczynienia się do sprostania głównym wyzwaniom społeczno-gospodarczym i środowiskowym w interesie klientów, interesariuszy i społeczeństwa. Z tego powodu przyjęto koncepcję „podwójnej istotności”, wokół której budowana jest analiza ESG i metodologia ratingowa ESG na poziomie Grupy Amundi. Oznacza to, że nie tylko ocenia się sposób, w jaki czynniki ESG mogą w istotny sposób wpływać na wartość spółek, ale także ocenia się, w jaki sposób dana spółka wpływa na środowisko, a także kwestie społeczne czy prawa człowieka. Spółki z Grupy Amundi odpowiednio uwzględniają PAI poprzez połączenie różnych podejść, które mogą się różnić w zależności od klasy aktywów, procesu inwestycyjnego lub rodzaju strategii i zakresu funduszy.

Wykluczenia

Na potrzeby spółek z Grupy Amundi określono normatywne, oparte na rodzaju działalności i sektorowe zasady wykluczeń obejmujące niektóre z głównych niekorzystnych wskaźników dla zrównoważonego rozwoju wyszczególnionych w Rozporządzeniu SFDR. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich funduszy zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi, objętych grupową polityką wykluczeń.

Integracja czynników ESG

Na potrzeby spółek z Grupy Amundi przyjęto minimalne standardy integracji ESG stosowane domyślnie do swoich aktywnie zarządzanych funduszy otwartych (w stosownych przypadkach wykluczenie emitentów z ratingiem G i lepszy średni ważony wynik ESG niż obowiązujący benchmark ESG). Ponadto opracowano 38 kryteriów stosowanych w podejściu ratingowym ESG, aby uwzględnić główne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także jakość podejmowanych działań łagodzących. Wszystkie kryteria są dostępne w systemie front office służącym do zarządzania portfelami, który jest obsługiwany przez zarządzających funduszami na poziomie spółek z Grupy Amundi.

Zaangażowanie

Zaangażowanie jest ciągłym procesem, mającym na celu wywieranie wpływu na działania lub zachowania spółek będących przedmiotem inwestycji. Cel działań angażujących można podzielić na dwie kategorie: zaangażowanie emitenta w celu poprawy sposobu, w jaki integruje on wymiar środowiskowy i społeczny, zaangażowanie emitenta w zwiększenie jego pozytywnego wpływu na kwestie środowiskowe, społeczne i związane z prawami człowieka lub inne kwestie zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla społeczeństwa i globalnej gospodarki. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich produktów zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi.

Głosowanie

Polityka głosowania na poziomie Grupy Amundi jest odpowiedzią na holistyczną analizę wszystkich kwestii długoterminowych, które mogą mieć wpływ na tworzenie wartości, w tym istotnych kwestii ESG. Podejście to stosuje się domyślnie do wszystkich produktów zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi.

Monitorowanie kontrowersji

Na potrzeby spółek z Grupy Amundi opracowano system śledzenia kontrowersji, który wykorzystuje dane stron trzecich pochodzące od trzech dostawców w celu systematycznego identyfikowania kontrowersji i ich stopnia nasilenia w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza najwyższą). To podejście ilościowe jest następnie uzupełniane przez dogłębną analizę zakresu kontrowersji uznanych za poważne (ocena 3 lub więcej), przeprowadzaną przez analityków ESG oraz okresowy przegląd rozwoju sytuacji. W najpoważniejszych i powtarzających się przypadkach, gdy nie zostaną podjęte wiarygodne działania naprawcze, analityk może zaproponować obniżenie ratingu ESG spółki. Może to ostatecznie doprowadzić do wykluczenia z aktywnego świata inwestycyjnego, co jest zatwierdzane przez Komitet Ratingowy ESG na poziomie Grupy Amundi.

Zestawienie głównych niekorzystnych wskaźników (Principal Adverse Indicators - PAI) uwzględnionych przez spółki z Grupy Amundi, w tym Amundi Polska TFI S.A. przedstawia poniższa tabela:

Dotyczy

Temat

Wskaźnik PAI

Liczba porządkowa

Spółki inwestycyjne

Wskaźniki związane z klimatem i środowiskiem

Emisje gazów cieplarnianych

1

Ślad węglowy

2

Intensywność emisji gazów cieplarnianych spółek, w które dokonano inwestycji

3

Ekspozycja na spółki działające w sektorze paliw kopalnych

4

Udział zużycia i produkcji energii nieodnawialnej

5

Intensywność zużycia energii na sektor klimatyczny o dużym wpływie

6

Działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe na bioróżnorodność

7

Emisje zanieczyszczeń do wody

8

Wskaźnik odpadów niebezpiecznych i radioaktywnych

9

Dodatkowe PAI: Inwestycje w spółki niepodejmujące inicjatyw na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla

 

Kwestie społeczne i pracownicze, poszanowania praw człowieka, łapownictwa i korupcji

Naruszenia zasad ONZ Global Compact oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych

10

 

Brak procesów i mechanizmów zgodności w celu monitorowania zgodności z zasadami ONZ Global Compact i wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

11

 

Nieskorygowana różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

12

 

Różnorodność płci w składzie organów spółek

13

 

Ekspozycja na kontrowersyjne rodzaje broni (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna i broń biologiczna)

14

 

Dodatkowe PAI: Brak polityki dotyczącej praw człowieka

 

Podmioty suwerenne i ponadnarodowe 

Kwestie środowiskowe

Udział obligacji niecertyfikowanych jako zielone na mocy przyszłego aktu UE ustanawiającego unijny standard zielonych obligacji

15

Kwestie społeczne

Kraje inwestycji, w których istnieje ryzyko naruszeń społecznych

16

Nieruchomości (o ile dotyczy)

Kwestie środowiskowe

Ekspozycja na paliwa kopalne poprzez inwestycje w nieruchomości

17

Ekspozycja na nieruchomości nieefektywne energetycznie

18

 
Krótkie podsumowanie polityk dotyczących zaangażowania, zgodnie z art. 3g dyrektywy 2007/36/WE (Artykuł 4 ust. 2 c)) Rozporządzenia SFDR)

Działalność zarządcza na poziomie spółek z Grupy Amundi jest integralną częścią Globalnej polityki odpowiedzialnego inwestowania 2022. Spółki z Grupy Amundi promują przejście do zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki niskoemisyjnej. Oprócz systematycznej integracji kryteriów ESG w ramach aktywnych inwestycji, Grupa Amundi rozwinęła aktywną działalność zarządczą poprzez:

1)    Proaktywną politykę zaangażowania, która ma na celu:
a)    Przyczynianie się do upowszechniania najlepszych praktyk i dążenie do lepszej integracji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu, operacjach i modelach biznesowych inwestorów,
b)    Wyzwalanie pozytywnych zmian dotyczących sposobu, w jaki inwestorzy zarządzają swoim wpływem na określone zagadnienia o pierwszorzędnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki,
c)     Wspieranie spółek będących przedmiotem inwestycji, w ich własnych działaniach zmierzających do stworzenia bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i niskoemisyjnego modelu biznesowego, oraz
d)    Skłonienie spółek będących przedmiotem inwestycji do zwiększenia poziomu inwestycji w badania i rozwój w obszarach bardzo potrzebnych do dokonania tej transformacji.

2)    Politykę głosowania podkreślającą konieczność uwzględnienia przez zarządy i rady nadzorcze przedsiębiorstw ryzyka i możliwości środowiskowych i społecznych oraz zapewnienia, że przedsiębiorstwa są odpowiednio pozycjonowane i przygotowane do przejścia na zrównoważoną, integracyjną i niskoemisyjną gospodarkę.

W przyszłości zaangażowanie i głosowanie na poziomie Grupy Amundi będą odgrywały jeszcze większą rolę.

(Polityka zaangażowania Grupy Amundi została opisana szczegółowo w Globalnej polityce odpowiedzialnego inwestowania 2022, dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa).

W stosunku do funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, zasady dotyczące zaangażowania uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy są określone przez „Politykę dotyczącą zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek obowiązująca w Amundi Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, której treść jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

Odniesienie do przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości (Artykuł 4 ust. 2 d) Rozporządzenia SFDR)

Amundi Polska TFI S.A. nie jest bezpośrednio sygnatariuszem kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości, ale jest częścią Grupy Amundi, która angażuje się w liczne inicjatywy zorientowane na zrównoważony rozwój, reprezentując w nich także inne podmioty będące częścią Grupy. Grupa Amundi aktywnie uczestniczy w grupach roboczych prowadzonych przez organizacje rynkowe, których celem jest rozwój odpowiedzialnych finansów, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego.

W związku z powyższym, Grupa Amundi jest członkiem (lista niepełna):

 • Francuskiego Stowarzyszenia Zarządzania Aktywami (AFG);
 • EFAMA (Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Funduszami i Aktywami);
 • Francuskiego Instytutu Administratorów (IFA);
 • Obserwatorium Odpowiedzialności Społecznej (ORSE);
 • Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF);
 • Europejskich Forów Zrównoważonego Inwestowania (SIF) we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Szwecji;
 • kanadyjskich, japońskich i australijskich SIF
 • francuskiego stowarzyszenia Companies for the Environment.

Grupa Amundi jest również członkiem i członkiem zarządu organizacji Finansol.

Ponadto Grupa Amundi wspiera katedrę akademicką „Zrównoważone finanse i odpowiedzialne inwestycje”, utworzoną w 2007 roku, sponsorowaną przez AFG i prowadzoną przez Ecole Polytechnique i Institut d'Economie Industrielle „IDEI” w Tuluzie.

W lipcu 2021 roku Grupa Amundi dołączyła do inicjatywy Net Zero Asset Managers, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku lub wcześniej.

* W zakresie dotyczącym Amundi Stars SFIO, niniejsze Oświadczenie, należy interpretować z uwzględnieniem specyfiki i charakteru polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusze Amundi Stars SFIO, które inwestują swoje aktywa w tytuły uczestnictwa subfunduszy/funduszy zagranicznych, a nie bezpośrednio w instrumenty emitowane przez spółki realizujące polityki zrównoważonego rozwoju. Powyższe wynika z faktu, że:

1)   Amundi Stars Global Aggregate
2)   Amundi Stars Global Ecology
3)   Amundi Stars Silver Age
4)   Amundi Stars International Value

uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, poprzez lokowanie od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa odpowiednio:

1)    subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
2)    subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
3)    funduszu zagranicznego CPR Silver Age
4)    subfunduszu zagranicznego First Eagle Amundi International Fund wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego First Eagle Amundi.    

Podmioty zarządzające subfunduszami/funduszami zagranicznymi biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Rodzaj niekorzystnych skutków branych pod uwagę zależy od podmiotu zarządzającego danym subfunduszem/funduszem zagranicznym oraz od jego strategii.

Raport PAI (30.06.2023)

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek ujęcia w ich politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także opublikowania informacji na ten temat na ich stronie internetowej. Amundi Polska TFI S.A. realizując powyższy obowiązek wskazuje, że polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie przeciwdziała promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Towarzystwa lub zarządzanych funduszy na nadmierną ekspozycję na ryzyko.
 
Zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie oceny przestrzegania przyjętej strategii dotyczącej ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do kryteriów jakościowych branych pod uwagę przy określaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzeń dla osób podlegających polityce, odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami.
 
Ponadto zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie do oceny, w ramach kryteriów jakościowych, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG, co ma miejsce przy określaniu zmiennych składników wynagrodzeń dla pozostałych pracowników Towarzystwa objętych polityką.

Ujawnienie informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne na stronie internetowej w sposób zgodny z art. 24 – 36 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (dalej jako: „RTS do Rozporządzenia SFDR”).

a) Podsumowanie

Subfundusze: Amundi Stars Global Aggregate, Amundi Stars Global Ecology, Amundi Stars Silver Age promują aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

Poszczególne wskazane powyżej Subfundusze inwestują od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto danego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez odpowiedni subfundusz zagraniczny/fundusz zagraniczny, wskazane w treści niniejszego dokumentu.

W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów. Strategia inwestycyjna poszczególnych Subfunduszy szerzej opisana jest w dalszej części niniejszego dokumentu.

Amundi Stars Global Aggregate nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne, ale nie będzie mieć udziału w zrównoważonych inwestycjach.

Amundi Stars Global Ecology oraz Amundi Stars Silver Age nie służą celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promują aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż ich celem nie jest zrównoważona inwestycja, będą miały minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu.

Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

Amundi Polska TFI, korzysta z systemu ALTO - innowacyjnego narzędzia, stanowiącego dla zarządzających źródło danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy. Szczegóły funkcjonalności systemu wskazano poniżej w części dotyczącej Źródeł i przewarzania danych.
Ponadto szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych wykorzystywanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy, są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi”, a także w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Dla inwestycji w ramach ww. produktów finansowych wykorzystywanych w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych, promowanych w ramach tych produktów brak ograniczeń dotyczących stosowanych metod i wykorzystywanych danych.
Etap badania due diligence jest przeniesiony na Subfundusze/Fundusz zagraniczne/-y, które w ramach inwestycji uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązkowo poddają analizie określone informacje, dokonują oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class” oraz wykorzystaniem 38 kryteriów, o czym szerzej w dalszej części dokumentu.

Amundi rozwinęło aktywną działalność zarządczą poprzez proaktywną politykę zaangażowania. Szczegółowe informacje w zakresie obowiązującej polityki zaangażowania są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” oraz w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Dla wskazanych powyżej Subfunduszy nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez te Subfundusze.

b) Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejsze Subfundusze wydzielone w ramach Amundi Stars SFIO („produkt finansowy”) tj.
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology
3) Amundi Stars Silver Age
promują aspekty środowiskowe lub społeczne, ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

c) Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Amundi Stars Global Aggregate
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.
Co najmniej 75% inwestycji subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond będzie wykorzystanych na spełnienie cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz zagraniczny zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej. Subfundusz zagraniczny zobowiązuje się do posiadania co najmniej 5% zrównoważonych inwestycji, a pozostała część inwestycji zostanie zainwestowana w aktywa o charakterze środowiskowym i społecznym.

Amundi Stars Global Ecology
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, który to inwestuje głównie w akcje spółek z całego świata, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub przyjazne środowisku, których przykład stanowią spółki zajmujące się kontrolą zanieczyszczenia powietrza, energią alternatywną, recyklingiem, uzdatnianiem wody i biotechnologią.
Co najmniej 90% inwestycji subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG będzie wykorzystywanych do spełnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz, zgodnie z obowiązującymi elementami strategii. Subfundusz zagraniczny zobowiązuje się do posiadania minimum 10% inwestycji zrównoważonych, a pozostała część inwestycji ma być inwestowana w aktywa o cechach środowiskowych i społecznych.

Amundi Stars Silver Age
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR SILVER AGE. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu zagranicznego zawarte są w treści prospektu funduszu zagranicznego CPR Silver Age.
Co najmniej 75 proc. inwestycji funduszu zagranicznego CPR Silver Age będzie wykorzystywanych do spełnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz zgodnie z obowiązującymi elementami strategii.
Ponadto, fundusz zagraniczny CPR Silver Age zobowiązuje się do posiadania minimum 10% zrównoważonych inwestycji zgodnie z poniższym wykresem. Inwestycje dostosowane do innych aspektów będą stanowiły różnicę pomiędzy rzeczywistym udziałem inwestycji dostosowanych do aspektów środowiskowych lub społecznych a rzeczywistym udziałem inwestycji zrównoważonych.
Planowany udział innych inwestycji środowiskowych stanowi minimum 10% i może ulec zmianie w miarę wzrostu rzeczywistych proporcji inwestycji dostosowanych do taksonomii i/lub inwestycji społecznych.

d) Strategia inwestycyjna

Amundi Stars Global Aggregate
Promocja aspektów społecznych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Bond Global Aggregate, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.
Proces zarządzania subfunduszem zagranicznym włącza czynniki zrównoważonego rozwoju do swojego procesu inwestycyjnego i bierze pod uwagę główne niekorzystne wpływy decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju. Wykorzystywany jest szeroki zakres strategicznych i taktycznych pozycji, w tym arbitraż pomiędzy rynkami kredytowymi, stóp procentowych i walutowymi, przy tworzeniu wysoce zdywersyfikowanego portfela.
Ponadto, subfundusz zagraniczny stara się osiągnąć wynik ESG swojego portfela wyższy niż jego zakres inwestycyjny. Przy określaniu wyniku ESG subfunduszu zagranicznego i całego obszaru inwestycyjnego wyniki ESG są oceniane przez porównanie średnich wyników papieru wartościowego z branżą emitenta papierów wartościowych, w odniesieniu do każdej z trzech cech ESG: środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego.
Subfundusz zagraniczny może zainwestować mniej niż 25% aktywów netto w chińskie obligacje denominowane w walucie lokalnej, a inwestycje mogą być dokonywane pośrednio lub bezpośrednio (tj. poprzez bezpośredni dostęp do CIBM – tj. China Interbank Bond Market). Ekspozycja subfunduszu zagranicznego na hipoteczne listy zastawne jest ograniczona do 40% aktywów netto. Subfundusz zagraniczny inwestuje co najmniej 80% aktywów w papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym.
W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.

Amundi Stars Global Ecology
Promocja aspektów środowiskowych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, który to inwestuje głównie w akcje spółek z całego świata, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub przyjazne środowisku, których przykład stanowią spółki zajmujące się kontrolą zanieczyszczenia powietrza, energią alternatywną, recyklingiem, uzdatnianiem wody i biotechnologią. Proces inwestycyjny identyfikuje najlepsze możliwości zarówno pod względem perspektyw finansowych, jak i ich cech ESG, w szczególności środowiskowych. Subfundusz włącza czynniki zrównoważonego rozwoju do swojego procesu inwestycyjnego, opisanego w prospekcie informacyjnym Funduszu. Zrównoważone inwestycje subfunduszu zagranicznego koncentrują się przede wszystkim na inwestowaniu w papiery wartościowe emitentów, których działalność przyczynia się do ochrony środowiska, przy czym polityka inwestycyjna subfunduszu umożliwia mu dokonywanie inwestycji skupionych wokół dziesięciu kategorii, które stanowią: zrównoważona mobilność, rolnictwo / leśnictwo, zdrowy tryb życia, wydajność IT, woda, czyste technologie, zapobieganie zanieczyszczeniom, alternatywne źródła energii, efektywność energetyczna, zaangażowanie w ESG. Taka dywersyfikacja pozwala na uwzględnienie w polityce inwestycyjnej poza czynnikami środowiskowymi również obszaru społecznego oraz ładu korporacyjnego.
W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.

Amundi Stars Silver Age
Promocja aspektów społecznych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age.
Promocja aspektów społecznych przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age odbywa się poprzez inwestowanie w spółki oferujące usługi seniorom, których odsetek w populacji stale rośnie. Fundusz zagraniczny koncentruje się na inwestowaniu w aktywa o wysokim potencjale wzrostu w następujących sektorach: dobra konsumpcyjne, bezpieczeństwo, farmaceutyki, motoryzacja, wypoczynek, usługi opiekuńcze, sprzęt medyczny, oszczędności i inwestycje.
Obszarem zainteresowania inwestycyjnego funduszu zagranicznego są spółki oferujące usługi w powyższych sektorach adresowane do osób powyżej 65. oraz 80. roku życia.
W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.

e) Udział inwestycji

Amundi Stars Global Aggregate
Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne, ale nie będzie mieć udziału w zrównoważonych inwestycjach.

Amundi Stars Global Ecology
Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Amundi Stars Silver Age
Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

f) Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu. Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

g) Metody

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy w kontekście metod opracowanych w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu. Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

h) Źródła i przetwarzanie danych

Amundi Polska TFI S.A., korzysta z innowacyjnego narzędzia, jakim jest system ALTO, stanowiący dla zarządzających źródło danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy.
System ten:
1) w pełni respektuje politykę wykluczeń we wszystkich zarządzanych portfelach inwestycyjnych. W związku z powyższym, Amundi w ramach portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszy, nie inwestuje w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty znajdujące się na liście wykluczeń;
2) zawiera moduł „Beat the Benchmark” – tzn. „Pokonaj poziom odniesienia”, innymi słowy oznacza to, że każdy fundusz zarządzany przez Amundi ma ambicję posiadać lepszą ocenę ESG od jego benchmarku (punktu odniesienia). Większość lokat w funduszu ma przyznaną ocenę ESG, a średnia ocena ma być lepsza od odpowiedniej oceny benchmarku (punktu odniesienia). Tym samym, zespół zarządzający Amundi podejmując decyzje inwestycyjne w ramach zarzadzania funduszami, bierze więc pod uwagę ocenę ESG, mając na uwadze cel, aby być lepszym od benchmarku (punktu odniesienia);
3) zawiera konfigurację „Taxonomy Eligibility” tzn. „Kwalifikowalność taksonomii”, która oblicza jaki procent przychodów spółek, które znajdują się z portfelu inwestycyjnym funduszu spełnia ten bardzo restrykcyjny wymóg, jakim jest ocena ESG. Dostępna jest też informacja, jaki procent pozycji, stanowiących lokaty w funduszu został oceniony we wskazanym zakresie. Podobnie więc i tutaj przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zespół zarządzający Amundi jest zmotywowany, aby jak najwięcej spółek, w które inwestuje fundusz spełniało wymóg Taxonomy Eligibility. W przyszłości system zostanie tak skonfigurowany, aby doliczał również procentowo pozycje w ramach „green bonds”, tzw. zielonych obligacji. Wskazać należy, że wymogi z Systemu ALTO wg kryterium Taxonomy Eligibility są skrajnie surowe. Liczony jest bowiem procent przychodów firmy emitenta, który jest uznawany za spełniający wymogi ESG, następnie brane są pod uwagę dwa warunki wykluczające. Firma emitenta nie może w sposób istotny szkodzić środowisku oraz musi jednocześnie spełniać warunek minimum „social safeguards”, tj. „zabezpieczenia społecznego”. W związku z tym procent przychodów generowanych przez spółki w portfelach inwestycyjnych funduszy, który spełnia te wymogi waha się zaledwie pomiędzy 1-4%. Podobne wartości są przewidziane dla światowych indeksów akcji;
4) pomaga w dokonywaniu kwalifikacji produktów inwestycyjnych do produktów finansowych promujących aspekty społeczne (tzw. Light green product), produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (tzw. Dark green product), oraz pozostałych niespełniających ww. kryteriów.

Szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych wykorzystywanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy, są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa, ponadto w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnej również na stronie internetowej Towarzystwa.

i) Ograniczenia dotyczące metod i danych

Dla inwestycji w ramach produktu finansowego wykorzystywanego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych, promowanych w ramach tego produktu brak ograniczeń dotyczących stosowanych metod i wykorzystywanych danych.

j) Due diligence

Poszczególne Subfundusze tj.:
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology
3) Amundi Stars Silver Age
inwestują od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa odpowiednio:
1) subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
2) subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
3) funduszu zagranicznego CPR Silver Age
W związku z powyższym, badanie due diligence zostaje przeniesione na Subfundusze/Fundusz zagraniczne/-y, które w ramach inwestycji uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązkowo poddają analizie: informacje niefinansowe oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakłady emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcję odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów. Ponadto, dokonują one oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

k) Polityka dotycząca zaangażowania

W spółkach z Grupy Amundi działalność zarządcza jest integralną częścią strategii ESG Amundi. Spółki z Grupy Amundi promują przejście do zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki niskoemisyjnej. Oprócz systematycznej integracji kryteriów ESG w ramach aktywnych inwestycji, Amundi rozwinęło aktywną działalność zarządczą poprzez:
proaktywną politykę zaangażowania, która ma na celu:

 • Przyczynianie się do upowszechniania najlepszych praktyk i dążenie do lepszej integracji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu, operacjach i modelach biznesowych naszych inwestorów,
 • Wyzwalanie pozytywnych zmian dotyczących sposobu, w jaki inwestorzy zarządzają swoim wpływem na określone zagadnienia o pierwszorzędnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa i naszej gospodarki,
 • Wspieranie spółek będących przedmiotem inwestycji, w ich własnych działaniach zmierzających do stworzenia bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i niskoemisyjnego modelu biznesowego, oraz
 • Skłonienie spółek będących przedmiotem inwestycji do zwiększenia poziomu inwestycji w badania i rozwój (capex/R&D) w obszarach bardzo potrzebnych do dokonania tej transformacji.

Szczegółowe informacje w zakresie polityki zaangażowania są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa, ponadto w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnej również na stronie internetowej Towarzystwa.

l) w przypadku wyznaczenia indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy – „Wyznaczony wskaźnik referencyjny”.
Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w tym celu.

Kompletna dokumentacja dotyczaca odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi    Wiecej informacji na stronie Grupy Amundi