Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój
Od 10 marca 2021 r., zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1), (dalej: „Rozporządzenie SFDR”), uczestnicy rynku finansowego zobowiązani zostali do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji, zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, Amundi Polska TFI S.A. kwalifikowane jest jako uczestnik rynku finansowego, fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Towarzystwa oraz pracownicze programy emerytalne stanowią produkty finansowe, a subfundusze kwalifikowane są jako opcje inwestycyjne.

Poniższe oświadczenia realizują obowiązek informacyjny na poziomie Towarzystwa.

Szczegółowe ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczące:
1. funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
4) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor
- zawarte zostały w treści prospektu informacyjnego,

2. funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology ESG
- zawarte zostały w informacji dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dedykowanej funduszowi Amundi Stars SFIO.

Dodatkowe ujawnienia dotyczące subfunduszy:
1) Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age, będąc tym samym klasyfikowanym jako produkt finansowy promujący aspekty społeczne (tzw. Light green product),
2) Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG, będąc tym samym klasyfikowanym jako produkt mający na celu zrównoważone inwestycje (tzw. Dark green product),
3) Amundi Stars SFIO w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate, będąc tym samym klasyfikowanym jako produkt finansowy promujący aspekty społeczne (tzw. Light green product)

zamieszczone zostały tu Zobacz stronę >>

Definicje:
Rozporządzenie SFDR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1),
Czynniki zrównoważonego rozwoju/ESG - oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu,
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek opublikowania na stronie internetowej informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 
Amundi Polska TFI S.A. uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co odbywa się poprzez włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do analizy przedinwestycyjnej. Na tym etapie zarządzający poddają ocenie m.in. oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zdarzenia zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na inwestycję, w tym związane z ESG, a także pozycje ratingowe, w tym oceny w ratingach ESG dla poszczególnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że obecnie nie wszystkie instrumenty finansowe objęte są ratingami ESG, a sama identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w określonych przypadkach nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji.
 
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniane są także w polityce dotyczącej zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek obowiązującej w Towarzystwie. Uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wprowadzenie wymogu uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.
 
Włączanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności odbywa się także na etapie wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska TFI S.A.
Strategię włączania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w Grupie Amundi określa polityka odpowiedzialnego inwestowania dostępna tu:

Polityka odpowiedzialnego inwestowania >>

Responsible Investment Policy 2022 >>

Towarzystwo prowadzi aktualnie prace mające na celu adaptację postanowień polityki odpowiedzialnego inwestowania, co skutkowało będzie zmianą niniejszej strategii, o czym Towarzystwo poinformuje w drodze aktualizacji oświadczenia.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu
Towarzystwo prowadzi prace, których celem jest ocena uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Aktualnie, z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję oferowanych produktów finansowych Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek ujęcia w ich politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także opublikowania informacji na ten temat na ich stronie internetowej. Amundi Polska TFI S.A. realizując powyższy obowiązek wskazuje, że polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie przeciwdziała promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Towarzystwa lub zarządzanych funduszy na nadmierną ekspozycję na ryzyko.
 
Zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie oceny przestrzegania przyjętej strategii dotyczącej ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do kryteriów jakościowych branych pod uwagę przy określaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzeń dla osób podlegających polityce, odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami.
 
Ponadto zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie do oceny, w ramach kryteriów jakościowych, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG, co ma miejsce przy określaniu zmiennych składników wynagrodzeń dla pozostałych pracowników Towarzystwa objętych polityką.