Zrównoważony rozwój

we are here to help

Zrównoważony rozwój

Od 10 marca 2021 r., zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1), (dalej: „Rozporządzenie SFDR”), uczestnicy rynku finansowego zobowiązani zostali do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji, zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, Amundi Polska TFI S.A. (dalej "Towarzystwo") kwalifikowane jest jako uczestnik rynku finansowego, fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Towarzystwa oraz pracownicze programy emerytalne stanowią produkty finansowe, a subfundusze kwalifikowane są jako opcje inwestycyjne.

Poniższe oświadczenia realizują obowiązek informacyjny na poziomie Towarzystwa.

Szczegółowe ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczące:

1. funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
4) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor
- zawarte zostały w treści prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO,

2. funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO oraz wydzielonych w jego ramach subfunduszy:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology

- zawarte zostały w informacji dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dedykowanej funduszowi Amundi Stars SFIO.

Informacja dotycząca sposobu zapewnienia spójności >>

Dodatkowe ujawnienia dotyczące subfunduszy:
1) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne, którego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. Light green product),
2) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne, którego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. Light green product)
3) Amundi Stars SFIO będąc klasyfikowanym jako produkt finansowy w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate, promującego aspekty środowiskowe i/lub społeczne, którego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. Light green product)
zamieszczone zostały tu Zobacz stronę >>

Definicje:
Rozporządzenie SFDR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1),

Czynniki zrównoważonego rozwoju/ESG - oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne, w tym dotyczące poszanowania praw człowieka  i kwestie związane z ładem korporacyjnym, w tym: pracownicze oraz dotyczące przeciwdziałania korupcji i przekupstwu,

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Artykuł 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek opublikowania na stronie internetowej informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Towarzystwo uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co odbywa się poprzez włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do analizy przedinwestycyjnej. Na tym etapie zarządzający poddają ocenie m.in. oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zdarzenia zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na inwestycję, w tym związane z ESG, a także pozycje ratingowe, w tym oceny w ratingach ESG dla poszczególnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że obecnie nie wszystkie instrumenty finansowe objęte są ratingami ESG, a sama identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w określonych przypadkach nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji.
 
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniane są także w polityce dotyczącej zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek obowiązującej w Towarzystwie. Uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wprowadzenie wymogu uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów.
 
Włączanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności odbywa się także na etapie wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Strategię włączania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w Grupie Amundi określa polityka odpowiedzialnego inwestowania dostępna poniżej w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej:

Polityka odpowiedzialnego inwestowania 2023 >>

Responsible Investment Policy 2023 >>

Towarzystwo przeprowadziło prace mające na celu adaptację postanowień grupowej polityki odpowiedzialnego inwestowania i przyjęło Strategię zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., której celem jest budowanie trwałego i długoterminowego wzrostu gospodarczego portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, przy uwzględnianiu czynników i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, oraz informowanie inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. Strategia dostępna jest tu:

Strategia zrównoważonego rozwoju Amundi Polska TFI S.A. >>

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu
Oświadczenie w związku z Artykułem 4 Rozporządzenia SFDR: Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu*

Wprowadzenie

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia SFDR Towarzystwo oświadcza, iż bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju to takie skutki dokonywania inwestycji, które mają negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. w szczególności prowadzą do niszczenia środowiska naturalnego, korupcji czy nieetycznego traktowania pracowników – nawet jeżeli nie wpływają na wartość inwestycji.
Strategia Towarzystwa w przedmiotowym zakresie bierze przy tym należycie pod uwagę jego wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które Towarzystwo udostępnia, tj. Amundi Stars SFIO oraz Amundi Parasolowy FIO.  

W swojej strategii Towarzystwo kieruje się:
•    najlepszym interesem Klientów i Uczestników Funduszy,
•    kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
•    szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
•    przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
•    zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
•    dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
•    konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,
•    innymi uzgodnieniami, w tym na poziomie Grupy Amundi.

Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników (Artykuł 4 ust. 2 a) Rozporządzenia SFDR)

Od momentu powstania w 2010 roku, odpowiedzialne inwestowanie jest jednym z filarów działalności Grupy Amundi, do której należy Amundi Polska TFI S.A. W 2018 roku Grupa Amundi uruchomiła trzyletni plan działania mający na celu włączenie ESG do 100% swoich otwartych funduszy w ramach aktywnego zarządzania. W dniu 8 grudnia 2021 roku, w celu dalszego wzmocnienia swoich zobowiązań, Grupa Amundi ustanowiła nowy plan Ambitions ESG 2025. Ten nowy 3-letni plan działania obejmuje ambitny zestaw celów, które mają na celu zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania.

Poniżej wskazane polityki wspierają w Grupie Amundi plan Ambitions ESG 2025 oraz informują o procesach Grupy Amundi w zakresie identyfikowania, monitorowania i łagodzenia głównych niekorzystnych skutków wynikających z działalności inwestycyjnej:

- Globalna polityka odpowiedzialnego inwestowania, wskazująca w zakresie głównych niekorzystnych skutków na następujące tematyczne priorytety w zakresie łagodzenia skutków:
•    wykluczenia normatywne: kontrowersyjne rodzaje broni, kontrowersje związane z inicjatywą ONZ Global Compact,
•    wykluczenia sektorowe: tytoń, węgiel, niekonwencjonalna ropa i gaz,
•    integrację ESG: 38 istotnych zagadnień ESG zidentyfikowanych i uszeregowanych według sektorów gospodarki,
•    politykę produktową: główny nurt ESG, zeroemisyjność, wpływ;

- Strategia klimatyczna Amundi („Say on climate”), wskazująca w zakresie głównych niekorzystnych skutków na następujące tematyczne priorytety w zakresie łagodzenia skutków:
•    zmianę klimatu,
•    transformację energetyczną;

- Polityka głosowania Amundi, wskazująca w zakresie głównych niekorzystnych skutków na następujące tematyczne priorytety w zakresie łagodzenia skutków:  
•    transformację energetyczną, w szczególności dekarbonizację gospodarek,
•    spójność społeczną, w szczególności poprzez kontrolę równowagi płac w ramach polityki wynagrodzeń, zaangażowanie pracowników w zarządzanie spółkami i akcjonariat pracowniczy.

Grupa Amundi będzie nadal dostosowywać swoją strategię klimatyczną w nadchodzących latach, zgodnie z naukowymi scenariuszami referencyjnymi i w ścisłym powiązaniu z celami swoich klientów, zarówno poprzez opracowywanie rozwiązań inwestycyjnych w celu przyspieszenia transformacji, jak i poprzez stopniowe dostosowywanie swoich portfeli w celu osiągnięcia neutralności do 2050 roku.
Jako członek kilku międzynarodowych standardów i inicjatyw, Grupa Amundi podjęła zobowiązania i wyznaczyła cele związane z głównymi niekorzystnymi skutkami (PAI) w celu ukierunkowania swoich działań i skutecznego monitorowania ich ewolucji. W ten sposób gwarantuje, że pozostaje w zgodzie z zasadami i celami sprawozdawczości PAI i może dalej śledzić zmiany w tym zakresie. Grupa Amundi będzie nadal rozwijać swoje podejście do PAI w nadchodzących latach, zgodnie z naukowymi scenariuszami referencyjnymi i w ścisłym powiązaniu z celami swoich klientów.

Towarzystwo, mając na uwadze powyższe, określa i hierarchizuje główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju biorąc pod uwagę w szczególności:
•    możliwość zidentyfikowania podmiotów wywierających niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju,
•    ograniczoną dostępność danych dotyczących wielu potencjalnych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju,
•    własną, wewnętrzną ocenę (spójną z oceną Grupy Amundi) znaczenia danego potencjalnego niekorzystnego skutku dla zrównoważonego rozwoju.

Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich podjętych w odniesieniu do nich oraz w stosownych przypadkach, planowanych działań (Artykuł 4 ust. 2 b) Rozporządzenia SFDR)

Jako odpowiedzialny zarządzający aktywami, Amundi Polska TFI S.A., podobnie jak każda spółka z Grupy Amundi rozumie, że obowiązek powierniczy obejmuje potrzebę pozytywnego przyczynienia się do sprostania głównym wyzwaniom społeczno-gospodarczym i środowiskowym w interesie klientów, interesariuszy i społeczeństwa. Z tego powodu przyjęto koncepcję „podwójnej istotności”, wokół której budowana jest analiza ESG i metodologia ratingowa ESG na poziomie Grupy Amundi. Grupa Amundi uważa, że oba zestawy kryteriów są istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w interesie beneficjentów, w celu generowania zrównoważonych stóp zwrotu1. Oznacza to, że analiza ESG ma na celu nie tylko ocenę sposobu, w jaki czynniki ESG mogą istotnie wpływać na wartość spółek, ale także tego, w jaki sposób spółki mogą one wpływać na środowisko i kwestie społeczne lub prawa człowieka. Spółki z Grupy Amundi odpowiednio uwzględniają PAI poprzez połączenie różnych podejść, które mogą się różnić w zależności od klasy aktywów, procesu inwestycyjnego lub rodzaju strategii i zakresu funduszy.

[1] Zrównoważone stopy zwrotu wiążą się z celem generowania zrównoważonych zysków w połączeniu z wysokimi standardami zarządzania ryzykiem.

Wykluczenia
Na potrzeby spółek z Grupy Amundi określono normatywne, oparte na rodzaju działalności i sektorowe zasady wykluczeń obejmujące niektóre z głównych niekorzystnych wskaźników dla zrównoważonego rozwoju wyszczególnionych w Rozporządzeniu SFDR. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich funduszy zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi, objętych grupową polityką wykluczeń.

Integracja czynników ESG
Na potrzeby spółek z Grupy Amundi przyjęto minimalne standardy integracji ESG stosowane domyślnie do swoich aktywnie zarządzanych funduszy otwartych (wykluczenie emitentów z ratingiem G i lepszy średni ważony wynik ESG niż obowiązujący benchmark ESG). Ponadto opracowano 38 kryteriów stosowanych w podejściu ratingowym ESG, aby uwzględnić główne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także jakość podejmowanych działań łagodzących. 

Zaangażowanie
Zaangażowanie jest ciągłym procesem, mającym na celu wywieranie wpływu na działania lub zachowania spółek będących przedmiotem inwestycji. Cel działań angażujących można podzielić na dwie kategorie: zaangażowanie emitenta w celu poprawy sposobu, w jaki integruje on wymiar środowiskowy i społeczny, zaangażowanie emitenta w zwiększenie jego pozytywnego wpływu na kwestie środowiskowe, społeczne i związane z prawami człowieka lub inne kwestie zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla społeczeństwa i globalnej gospodarki.

Głosowanie
Polityka głosowania na poziomie Grupy Amundi jest odpowiedzią na holistyczną analizę wszystkich kwestii długoterminowych, które mogą mieć wpływ na tworzenie wartości, w tym istotnych kwestii ESG. Podejście to stosuje się domyślnie do wszystkich produktów zarządzanych przez poszczególne spółki z Grupy Amundi, w tym Towarzystwo, w zakresie zarządzania Amundi Stars SFIO.

Monitorowanie kontrowersji
Na potrzeby spółek z Grupy Amundi opracowano system śledzenia kontrowersji, który opiera się na trzech zewnętrznych dostawcach danych w celu systematycznego śledzenia kontrowersji i ich wagi. To ilościowe podejście jest następnie wzbogacane o dogłębną ocenę każdej poważnej kontrowersji, prowadzoną przez analityków ESG i okresowy przegląd jej ewolucji.

Zestawienie głównych niekorzystnych wskaźników (Principal Adverse Indicators - PAI) uwzględnionych przez spółki z Grupy Amundi, w tym Amundi Polska TFI S.A. zawarto w Oświadczeniu dotyczącym głównych niekorzystnych skutków, dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa.

Krótkie podsumowanie polityk dotyczących zaangażowania, zgodnie z art. 3g dyrektywy 2007/36/WE (Artykuł 4 ust. 2 c)) Rozporządzenia SFDR)

Działalność zarządcza na poziomie spółek z Grupy Amundi jest integralną częścią Globalnej polityki odpowiedzialnego inwestowania. Spółki z Grupy Amundi promują przejście do zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki niskoemisyjnej. Oprócz systematycznej integracji kryteriów ESG w ramach aktywnych inwestycji, Grupa Amundi rozwinęła aktywną działalność zarządczą poprzez:
1)    Proaktywną politykę zaangażowania, która ma na celu:
a)    Przyczynianie się do upowszechniania najlepszych praktyk i dążenie do lepszej integracji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu, operacjach i modelach biznesowych inwestorów,
b)    Wyzwalanie pozytywnych zmian dotyczących sposobu, w jaki inwestorzy zarządzają swoim wpływem na określone zagadnienia o pierwszorzędnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki,
c)     Wspieranie spółek będących przedmiotem inwestycji, w ich własnych działaniach zmierzających do stworzenia bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i niskoemisyjnego modelu biznesowego, oraz
d)    Skłonienie spółek będących przedmiotem inwestycji do zwiększenia poziomu inwestycji w badania i rozwój w obszarach bardzo potrzebnych do dokonania tej transformacji.
2)    Politykę głosowania, która najlepiej wykorzystuje obowiązki podmiotów Grupy Amundi jako współwłaścicieli spółek i podkreśla potrzebę:
a) posiadania odpowiedzialnego, zróżnicowanego i dobrze funkcjonującego zarządu;
b) zrozumienia przez kierownictwo i zarząd przedsiębiorstw wyzwań środowiskowych i społecznych,
c) zapewnienia, że zarządy i przedsiębiorstwa są odpowiednio pozycjonowane i przygotowane do przejścia na zrównoważoną, integracyjną i niskoemisyjną gospodarkę.

W przyszłości zaangażowanie i głosowanie na poziomie Grupy Amundi będą odgrywały jeszcze większą rolę.
(Polityka zaangażowania Grupy Amundi została opisana szczegółowo w Globalnej polityce odpowiedzialnego inwestowania 2022, dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa).

W stosunku do funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, zasady dotyczące zaangażowania uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy są określone przez „Politykę dotyczącą zaangażowania w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek obowiązująca w Amundi Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, której treść jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

Odniesienie do przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości (Artykuł 4 ust. 2 d) Rozporządzenia SFDR)
Amundi Polska TFI S.A. nie jest bezpośrednio sygnatariuszem kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości, ale jest częścią Grupy Amundi, która angażuje się w liczne inicjatywy zorientowane na zrównoważony rozwój, reprezentując w nich także inne podmioty będące częścią Grupy. Grupa Amundi aktywnie uczestniczy w grupach roboczych prowadzonych przez organizacje rynkowe, których celem jest rozwój odpowiedzialnych finansów, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego.

W związku z powyższym, Grupa Amundi jest członkiem (lista niepełna):
•    Francuskiego Stowarzyszenia Zarządzania Aktywami (AFG);
•    EFAMA (Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Funduszami i Aktywami);
•    Francuskiego Instytutu Administratorów (IFA);
•    Obserwatorium Odpowiedzialności Społecznej (ORSE);
•    Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF);
•    Europejskich Forów Zrównoważonego Inwestowania (SIF) we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Szwecji;
•    kanadyjskich, japońskich i australijskich SIF
•    francuskiego stowarzyszenia Companies for the Environment.

Grupa Amundi jest również członkiem i członkiem zarządu organizacji Finansol.

Ponadto Grupa Amundi wspiera katedrę akademicką „Zrównoważone finanse i odpowiedzialne inwestycje”, utworzoną w 2007 roku, sponsorowaną przez AFG i prowadzoną przez Ecole Polytechnique i Institut d'Economie Industrielle „IDEI” w Tuluzie.

W lipcu 2021 roku Grupa Amundi dołączyła do inicjatywy Net Zero Asset Managers, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku lub wcześniej.

Wszelkie inicjatywy na poziomie Grupy Amundi zorientowane na zrównoważony rozwój, zawarto w Oświadczeniu dotyczącym głównych niekorzystnych skutków, dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa.

* W zakresie dotyczącym Amundi Stars SFIO, niniejsze Oświadczenie, należy interpretować z uwzględnieniem specyfiki i charakteru polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusze Amundi Stars SFIO, które inwestują swoje aktywa w tytuły uczestnictwa subfunduszy/funduszy zagranicznych, a nie bezpośrednio w instrumenty emitowane przez spółki realizujące polityki zrównoważonego rozwoju. Powyższe wynika z faktu, że:
1)   Amundi Stars Global Aggregate
2)   Amundi Stars Global Ecology
3)   Amundi Stars Silver Age
4)   Amundi Stars International Value
uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, poprzez lokowanie od 70%

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa odpowiednio:
1)    subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
2)    subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
3)    funduszu zagranicznego CPR Silver Age
4)    subfunduszu zagranicznego First Eagle Amundi International Fund wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego First Eagle Amundi.    

Podmioty zarządzające subfunduszami/funduszami zagranicznymi biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Rodzaj niekorzystnych skutków branych pod uwagę zależy od podmiotu zarządzającego danym subfunduszem/funduszem zagranicznym oraz od jego strategii.

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków (PAI raport) - 30.06.2023 >>

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Artykuł 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek ujęcia w ich politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także opublikowania informacji na ten temat na ich stronie internetowej. Amundi Polska TFI S.A. realizując powyższy obowiązek wskazuje, że polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie przeciwdziała promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Towarzystwa lub zarządzanych funduszy na nadmierną ekspozycję na ryzyko.
 
Zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie oceny przestrzegania przyjętej strategii dotyczącej ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do kryteriów jakościowych branych pod uwagę przy określaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzeń dla osób podlegających polityce, odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami.
 
Ponadto zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie do oceny, w ramach kryteriów jakościowych, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG, co ma miejsce przy określaniu zmiennych składników wynagrodzeń dla pozostałych pracowników Towarzystwa objętych polityką.

Ujawnienie informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe lub społeczne na stronie internetowej w sposób zgodny z art. 24 – 36 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (dalej jako: „RTS do Rozporządzenia SFDR”).

a) Podsumowanie

Subfundusze: Amundi Stars Global Aggregate, Amundi Stars Global Ecology, Amundi Stars Silver Age promują aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

Poszczególne wskazane powyżej Subfundusze inwestują od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto danego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez odpowiedni subfundusz zagraniczny/fundusz zagraniczny, wskazane w treści niniejszego dokumentu.

W ramach inwestycji uwzględnia się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązku poddawania analizie: informacji niefinansowych oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakładów emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcji odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów. Strategia inwestycyjna poszczególnych Subfunduszy szerzej opisana jest w dalszej części niniejszego dokumentu.

Amundi Stars Global Aggregate promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 5 % w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Amundi Stars Global Ecology oraz Amundi Stars Silver Age - nie służą celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promują aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż ich celem nie jest zrównoważona inwestycja, będą miały minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy - stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu.

Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

Amundi Polska TFI korzysta z systemu ALTO - innowacyjnego narzędzia, stanowiącego dla zarządzających źródło danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy. Szczegóły funkcjonalności systemu wskazano poniżej w części dotyczącej Źródeł i przewarzania danych.

Ponadto szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych wykorzystywanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez dany produkt finansowy, są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi”, a także w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Dla inwestycji w ramach ww. produktów finansowych wykorzystywanych w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych, promowanych w ramach tych produktów brak ograniczeń dotyczących stosowanych metod i wykorzystywanych danych.

Etap badania due diligence jest przeniesiony na Subfundusze/Fundusz zagraniczne/-y, które w ramach inwestycji uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązkowo poddają analizie określone informacje, dokonują oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class” oraz wykorzystaniem 38 kryteriów, o czym szerzej w dalszej części dokumentu.

Amundi rozwinęło aktywną działalność zarządczą poprzez proaktywną politykę zaangażowania. Szczegółowe informacje w zakresie obowiązującej polityki zaangażowania są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” oraz w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Dla wskazanych powyżej Subfunduszy nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez te Subfundusze.
b) Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejsze Subfundusze wydzielone w ramach Amundi Stars SFIO („produkt finansowy”) tj.
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology
3) Amundi Stars Silver Age
promują aspekty środowiskowe lub społeczne, ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

c) Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Amundi Stars Global Aggregate
Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.

Co najmniej 75% inwestycji subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond będzie wykorzystanych na spełnienie cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez subfundusz zagraniczny zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej. Subfundusz zagraniczny zobowiązuje się do posiadania co najmniej 5% zrównoważonych inwestycji, a pozostała część inwestycji zostanie zainwestowana w aktywa o charakterze środowiskowym i społecznym.

Amundi Stars Global Ecology

Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, który ma na celu zwiększenie wartości inwestycji w zalecanym okresie posiadania. Subfundusz zagraniczny inwestuje głównie w szeroki wachlarz akcji spółek z dowolnego miejsca na świecie, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub są przyjazne dla środowiska. Przykładem mogą być firmy działające w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia powietrza, energii alternatywnej, recyklingu, uzdatniania wody i biotechnologii. Subfundusz zagraniczny wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia różnych rodzajów ryzyka, efektywnego zarządzania portfelem oraz jako sposób na uzyskanie ekspozycji (długiej lub krótkiej) na różne aktywa, rynki lub inne możliwości inwestycyjne (w tym instrumenty pochodne, które koncentrują się na akcjach i walutach obcych).

W subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG co najmniej 90% lokat zostanie przeznaczonych na realizację aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez subfundusz zagraniczny zgodnie z obowiązującymi elementami jego strategii inwestycyjnej. Ponadto subfundusz zagraniczny zobowiązuje się do posiadania co najmniej 10% zrównoważonych inwestycji.

Amundi Stars Silver Age

Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR SILVER AGE. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu zagranicznego zawarte są w treści prospektu funduszu zagranicznego CPR Silver Age.

Subfundusz inwestuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR SILVER AGE. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu zagranicznego zawarte są w treści prospektu funduszu zagranicznego CPR Silver Age.

Co najmniej 75% papierów wartościowych i instrumentów funduszu zagranicznego CPR Silver Age podlega analizie ESG, a zatem jest dostosowanych do promowanych aspektów środowiskowych i/lub społecznych, zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej. Ponadto, fundusz zagraniczny CPR Silver Age zobowiązuje się do posiadania minimum 10% zrównoważonych inwestycji. 

d) Strategia inwestycyjna

Amundi Stars Global Aggregate

Promowanie aspektów społecznych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds Bond Global Aggregate, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.

Odnośnie do subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, ma on na celu osiągnięcie połączenia wzrostu dochodu i kapitału (całkowitego zwrotu); inwestuje głównie w instrumenty dłużne o ratingu inwestycyjnym (obligacje i instrumenty rynku pieniężnego) emitentów na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Inwestycje mogą obejmować papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS).

Subfundusz zagraniczny wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia różnych ryzyk, efektywnego zarządzania portfelem oraz jako sposób na uzyskanie ekspozycji (długiej lub krótkiej) na różne aktywa, rynki lub inne możliwości inwestycyjne (w tym instrumenty pochodne, które koncentrują się na oprocentowaniu kredytu i wymianie walut). Benchmark dla subfunduszu zagranicznego: jest aktywnie zarządzany poprzez odniesienie do indeksu Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged Index i dąży do osiągnięcia lepszych wyników; posiada głównie ekspozycję na emitentów Benchmarku, jednakże zarządzanie nim ma charakter uznaniowy i będzie eksponowane wobec emitentów nieujętych we Wskaźniku Referencyjnym, monitoruje ekspozycję na ryzyko w odniesieniu do Benchmarku, jednak oczekuje się, że zakres odchyleń od Benchmarku będzie znaczący.

Amundi Stars Global Ecology

Promowanie aspektów środowiskowych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds, który ma na celu zwiększenie wartości inwestycji w zalecanym okresie posiadania. Subfundusz zagraniczny inwestuje głównie w szeroki wachlarz akcji spółek z dowolnego miejsca na świecie, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub są przyjazne dla środowiska.

Przykładem mogą być firmy działające w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia powietrza, energii alternatywnej, recyklingu, uzdatniania wody i biotechnologii. Subfundusz zagraniczny wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia różnych rodzajów ryzyka, efektywnego zarządzania portfelem oraz jako sposób na uzyskanie ekspozycji (długiej lub krótkiej) na różne aktywa, rynki lub inne możliwości inwestycyjne (w tym instrumenty pochodne, które koncentrują się na akcjach i walutach obcych).

Subfundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany i wykorzystuje indeks MSCI World Index a posteriori jako wskaźnik do oceny jego wyników, a w odniesieniu do prowizji za wyniki, jako punkt odniesienia stosowany przez odpowiednie klasy jednostek uczestnictwa do obliczania prowizji za wyniki. Nie ma żadnych ograniczeń związanych z konstrukcją portfela ograniczającego poziom referencyjny. Benchmark jest szerokim indeksem rynkowym, który nie ocenia ani nie uwzględnia komponentów zgodnie z charakterystyką środowiskową, a zatem nie jest dostosowany do charakterystyki środowiskowej promowanej przez Subfundusz.

Proces zarządzania subfunduszem zagranicznym w zakresie zrównoważonych inwestycji koncentruje się przede wszystkim na inwestowaniu w papiery wartościowe, które przyczyniają się do realizacji celu środowiskowego. Proces inwestycyjny identyfikuje najlepsze możliwości zarówno pod względem perspektyw finansowych, jak i ich aspektów ESG, w szczególności środowiskowych. Subfundusz ten uwzględnia Czynniki Zrównoważonego Rozwoju w swoim procesie inwestycyjnym oraz alokuje inwestycje w papiery wartościowe o cechach środowiskowych, społecznych lub związanych z ładem korporacyjnym, zróżnicowanych pod kątem dziesięciu sektorów/tematów ESG (zrównoważona mobilność, rolnictwo/leśnictwo, zdrowy tryb życia, efektywność IT, woda, czyste technologie, zapobieganie zanieczyszczeniom, energia alternatywna, efektywność energetyczna, zaangażowanie ESG), przy czym każda inwestycja należy do jednego z tych sektorów/tematów. Ta dywersyfikacja oferuje inwestorom ekspozycję na szereg cech E, S i G. Subfundusz zagraniczny dąży do osiągnięcia wyniku ESG swojego portfela wyższego niż Benchmark.

Amundi Stars Silver Age

Promowanie aspektów społecznych przez Subfundusz odbywa się poprzez inwestowanie od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny CPR Silver Age. Odnośnie funduszu zagranicznego, ma on na celu osiągnięcie lepszych wyników niż europejskie rynki akcji w perspektywie długoterminowej – co najmniej pięciu lat – poprzez wykorzystanie dynamiki europejskich wartości związanych ze starzeniem się społeczeństwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu w tym procesie kryteriów ESG, budowę obszaru kwalifikowalnych inwestycji.

e) Udział inwestycji

Amundi Stars Global Aggregate

Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 5 % w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Amundi Stars Global Ecology

Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Amundi Stars Silver Age

Subfundusz nie służy celowi dotyczącemu zrównoważonych inwestycji. Promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach służących celowi środowiskowemu i dokonywanych w działalność gospodarczą, która zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju nie kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

f) Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu. Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

g) Metody

W odniesieniu do każdego z ww. Subfunduszy w kontekście metod opracowanych w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, stosowanym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest wynik ESG Subfunduszu, który jest mierzony w stosunku do wyniku ESG benchmarku subfunduszu. Amundi Polska TFI S.A. zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w ramach którego wydzielono Subfundusz, dokonuje oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

h) Źródła i przetwarzanie danych

Amundi Polska TFI S.A., korzysta z innowacyjnego narzędzia, jakim jest system ALTO, stanowiący dla zarządzających źródło danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy.

System ten:
1) w pełni respektuje politykę wykluczeń we wszystkich zarządzanych portfelach inwestycyjnych. W związku z powyższym, Amundi w ramach portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszy, nie inwestuje w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty znajdujące się na liście wykluczeń;
2) zawiera moduł „Beat the Benchmark” – tzn. „Pokonaj poziom odniesienia”, innymi słowy oznacza to, że każdy fundusz zarządzany przez Amundi ma ambicję posiadać lepszą ocenę ESG od jego benchmarku (punktu odniesienia). Większość lokat w funduszu ma przyznaną ocenę ESG, a średnia ocena ma być lepsza od odpowiedniej oceny benchmarku (punktu odniesienia). Tym samym, zespół zarządzający Amundi podejmując decyzje inwestycyjne w ramach zarzadzania funduszami, bierze więc pod uwagę ocenę ESG, mając na uwadze cel, aby być lepszym od benchmarku (punktu odniesienia);
3) zawiera konfigurację „Taxonomy Eligibility” tzn. „Kwalifikowalność taksonomii”, która oblicza jaki procent przychodów spółek, które znajdują się z portfelu inwestycyjnym funduszu spełnia ten bardzo restrykcyjny wymóg, jakim jest ocena ESG. Dostępna jest też informacja, jaki procent pozycji, stanowiących lokaty w funduszu został oceniony we wskazanym zakresie. Podobnie więc i tutaj przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zespół zarządzający Amundi jest zmotywowany, aby jak najwięcej spółek, w które inwestuje fundusz spełniało wymóg Taxonomy Eligibility. W przyszłości system zostanie tak skonfigurowany, aby doliczał również procentowo pozycje w ramach „green bonds”, tzw. zielonych obligacji. Wskazać należy, że wymogi z Systemu ALTO wg kryterium Taxonomy Eligibility są skrajnie surowe. Liczony jest bowiem procent przychodów firmy emitenta, który jest uznawany za spełniający wymogi ESG, następnie brane są pod uwagę dwa warunki wykluczające. Firma emitenta nie może w sposób istotny szkodzić środowisku oraz musi jednocześnie spełniać warunek minimum „social safeguards”, tj. „zabezpieczenia społecznego”. W związku z tym procent przychodów generowanych przez spółki w portfelach inwestycyjnych funduszy, który spełnia te wymogi waha się zaledwie pomiędzy 1-4%. Podobne wartości są przewidziane dla światowych indeksów akcji;
4) pomaga w dokonywaniu kwalifikacji produktów inwestycyjnych do produktów finansowych promujących aspekty społeczne (tzw. Light green product), produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (tzw. Dark green product), oraz pozostałych niespełniających ww. kryteriów.

Szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych wykorzystywanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy, są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa, ponadto w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnej również na stronie internetowej Towarzystwa.

i) Ograniczenia dotyczące metod i danych
Dla inwestycji w ramach produktu finansowego wykorzystywanego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych, promowanych w ramach tego produktu brak ograniczeń dotyczących stosowanych metod i wykorzystywanych danych.

j) Due diligence
Poszczególne Subfundusze tj.:
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology
3) Amundi Stars Silver Age
inwestują od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa odpowiednio:
1) subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
2) subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds
3) funduszu zagranicznego CPR Silver Age

W związku z powyższym, badanie due diligence zostaje przeniesione na Subfundusze/Fundusz zagraniczne/-y, które w ramach inwestycji uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy monitorowaniu emitentów, jak również obowiązkowo poddają analizie: informacje niefinansowe oraz w obszarze wpływu społecznego i na środowisko naturalne, nakłady emitentów na redukcję zanieczyszczeń, zużycia energii, jakości zatrudnienia, satysfakcję odbiorców produktów lub usług oferowanych przez emitentów. Ponadto, dokonują one oceny na podstawie wewnętrznego procesu oceny ESG, z zastosowaniem podejścia „Best-in-class”. Ocena używana do określenia wyniku ESG jest wynikiem ilościowym, odnoszącym się do siedmiu ocen: od A (najlepszy) do G (najgorszy), przy czym w skali ratingu Amundi ESG papiery wartościowe należące do listy wyłączeń odpowiadają G. W przypadku emitentów korporacyjnych wyniki z zakresu wymiaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego są oceniane globalnie i na odpowiednim poziomie kryteriów w porównaniu ze średnimi wynikami branży, poprzez połączenie trzech wymiarów ESG. Metodologia stosowana w ratingu Amundi ESG wykorzystuje 38 kryteriów, które są albo ogólne (wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich działalności), albo specyficzne dla danego sektora, ważone według sektora i rozpatrywane pod względem ich wpływu na reputację, efektywność operacyjną i regulacje dotyczące emitenta.

k) Polityka dotycząca zaangażowania
W spółkach z Grupy Amundi działalność zarządcza jest integralną częścią strategii ESG Amundi. Spółki z Grupy Amundi promują przejście do zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki niskoemisyjnej. Oprócz systematycznej integracji kryteriów ESG w ramach aktywnych inwestycji, Amundi rozwinęło aktywną działalność zarządczą poprzez:
proaktywną politykę zaangażowania, która ma na celu:
•    Przyczynianie się do upowszechniania najlepszych praktyk i dążenie do lepszej integracji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu, operacjach i modelach biznesowych naszych inwestorów,
•    Wyzwalanie pozytywnych zmian dotyczących sposobu, w jaki inwestorzy zarządzają swoim wpływem na określone zagadnienia o pierwszorzędnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa i naszej gospodarki,
•    Wspieranie spółek będących przedmiotem inwestycji, w ich własnych działaniach zmierzających do stworzenia bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i niskoemisyjnego modelu biznesowego, oraz
•    Skłonienie spółek będących przedmiotem inwestycji do zwiększenia poziomu inwestycji w badania i rozwój (capex/R&D) w obszarach bardzo potrzebnych do dokonania tej transformacji.

Szczegółowe informacje w zakresie polityki zaangażowania są określone w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi” dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa, ponadto w przyjętej przez Towarzystwo ,,Strategii zrównoważonego rozwoju Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’’, dostępnej również na stronie internetowej Towarzystwa.

l) w przypadku wyznaczenia indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy – „Wyznaczony wskaźnik referencyjny”.

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w tym celu.

Kompletna dokumentacja dotyczaca odpowiedzialnego inwestowania Grupy Amundi >>