Polityka prywatności

Informacje prawne

Corporate - Technology and services

Informacje prawne o plikach Cookies

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Strony internetowe działające w ramach witryn Amundi Polska TFI S.A., zwane dalej Serwisem, wykorzystują pliki cookie. W trakcie przeglądania Serwisu pliki cookie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartfonie. Poniższe informacje pozwalają lepiej zrozumieć sposób działania plików cookie oraz zasady wykorzystywania aktualnych narzędzi do zmiany ich ustawień.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?
Pliki cookie są powszechnie stosowane w Internecie. Cookie to mały plik tekstowy zawierający informacje, który jest zapisywany na dysku twardym urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona itp.) za pomocą oprogramowania przeglądarki podczas przeglądania stron internetowych. Jest on przesyłany do przeglądarki przez serwer strony. Pliki cookie umożliwiają swojemu nadawcy zidentyfikowanie urządzenia, na którym są przechowywane przez okres ważności lub czas rejestracji danego pliku. Pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby fizycznej.

Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z dwóch kategorii plików cookie, których funkcje opisano poniżej. Nie wykorzystujemy plików cookie w celu pozyskiwania informacji umożliwiających identyfikację danej osoby (np. takich jak nazwisko).

1. Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie nie są niezbędne do przeglądania Serwisu, jednak umożliwiają optymalizację jej funkcjonowania i zapewniają użytkownikowi dostęp do określonych funkcji.
Umożliwiają również dostosowanie wyglądu Serwisu do preferencji wyświetlania na każdym urządzeniu.
Pliki te zapewniają również płynne przeglądanie stron, dopasowane do potrzeb użytkownika.
Zapisanie plików na urządzeniu jest najprostszym i najszybszym sposobem na personalizację i poprawienie komfortu użytkownika.
Serwis korzysta z tego rodzaju plików cookie. Okres ich ważności jest bardzo krótki: większość plików przechowywana jest jedynie w trakcie sesji internetowej. Maksymalny czas przechowywania plików wynosi jeden rok.

2. Pliki cookie umożliwiające pomiar liczby użytkowników (pliki statystyczne)

Te pliki cookie gromadzą informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z danej strony internetowej. Chodzi np. o liczbę wyświetleń, najczęściej przeglądane strony.
XITI, narzędzie statystyczne wykorzystywane przez Serwis, generuje plik cookie o niepowtarzalnym identyfikatorze, którego okres przechowywania ograniczony jest do 13 miesięcy. Pobieramy informację o adresie IP w celu określenia miasta, z którego dany użytkownik się loguje. Następnie adres ten jest natychmiast anonimizowany. Amundi Polska TFI S.A. lub spółki zależne nie mogą zatem w ten sposób zidentyfikować danej osoby fizycznej.
Amundi Polska TFI S.A. oraz spółki zależne przechowują zebrane dane przez okres 6 miesięcy i nie udostępniają ich osobom trzecim ani nie wykorzystują w innych celach.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?
Istnieje kilka możliwości zarządzania plikami cookies. Każda zmiana ustawień, jakiej dokonuje użytkownik, może wpłynąć na przeglądanie stron internetowych i warunki dostępu do niektórych usług wymagających korzystania z plików cookie.
W dowolnym momencie użytkownik może za pomocą opisanych poniżej sposobów wyrazić lub zmienić swoje oczekiwania względem plików cookies.

1. Ustawienia przeglądarki internetowej

Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opéra:  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

2. Linki opt-out dla plików cookie umożliwiających pomiar liczby użytkowników (pliki statystyczne)
W przypadku plików przechowywanych przez Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

Więcej informacji o plikach cookie
Więcej informacji o plikach cookie znajduje się na stronie internetowej CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

OCHRONA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Amundi Polska TFI S.A. przywiązuje szczególną wagę do zagwarantowania poufności informacji dotyczących Państwa danych oraz upewnienia się, iż świadomi są Państwo celu i zakresu ich przetwarzania. Zapewniamy, że dotyczące Państwa dane, którymi dzielicie się z nami są wykorzystywane i gromadzone zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa (dalej „Towarzystwo”), a w przypadku uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo również dany fundusz w którego imieniu działa Amundi Polska. Z Towarzystwem możesz skontaktować się listownie (adres wskazany wyżej), za pośrednictwem maila:  rodo@amundi.com lub telefonicznie: 22 588 18 80.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędna w następujących celach:
1) realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO)
2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów Towarzystwa i funduszy, analizy wewnętrzne, dochodzenie roszczeń, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, kontaktowania się w ramach formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Towarzystwo może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym na potrzeby FATCA i CRS. Towarzystwo na mocy art. 280 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej informacje w zakresie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz dokonania ich sprostowania, a ponadto o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje jej prawo:
1) żądania usunięcia danych;
2) żądania ograniczenia przetwarzania danych
3) do przenoszenia danych
4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Dodatkowo osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszu lub realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem w funduszu i brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację uprawnień, o których mowa powyżej.