Na czym polega odpowiedzialne inwestowanie?

Dowiedz się, jak aspekty środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny mogą stać się źródłem możliwości i motorem zmian.

Woman holding cup in office with potted plants behind

Czym jest odpowiedzialne inwestowanie?

Powszechnie wiadomo, że skrót „ESG” wiąże się ze zrównoważonym rozwojem, ale co właściwie oznaczają te trzy litery? I o co chodzi w odpowiedzialnym inwestowaniu?

Odpowiedzialne inwestowanie oznacza takie podejście inwestycyjne, które przy doborze składników do portfela i zarządzaniu nim w ramach różnych strategii* uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), począwszy od wykluczenia niepożądanych inwestycji, poprzez zaangażowanie w wyżej wymienione aspekty, aż po inwestowanie w aktywa zapewniające korzystny wpływ np. na środowisko. 

Capital E with icon of leaf E czyli środowisko (environment) to zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój oraz kontrola bezpośredniego i pośredniego wpływu na te czynniki. Może to dotyczyć np. śladu węglowego, zużycia energii czy gospodarki odpadami.
Capital S with logo of people S czyli aspekty społeczne (social) to kwestie związane z kapitałem ludzkim i ogólną ochroną praw człowieka. Obejmuje to warunki pracy, różnorodność i brak dyskryminacji, zdrowie i bezpieczeństwo, pandemie, choroby cywilizacyjne, ograniczoną dostępność do usług medycznych, ale także ubóstwo czy zmiany struktury demograficznej.
Capital G with icon of classical building G czyli czynniki związane z ładem korporacyjnym (governance) dotyczą kierownictwa spółki i tego, jak prowadzi ona swoją działalność. Chodzi też o prawa akcjonariuszy, wynagrodzenia kadry kierowniczej, kwestie łapówkarstwa, korupcji, nieuczciwe praktyki rynkowe, konflikty interesów, stosowanie zmów cenowych czy nienależyte obsadzenie organów. Ocenia się przy tym, czy spółki zapewniają skuteczne ramy ładu korporacyjnego, gwarantujące osiągnięcie długoterminowych celów.

Inwestujemy odpowiedzialnie

W Amundi uważamy, że odpowiedzialne, perspektywiczne działania i długoterminowe możliwości idą ze sobą w parze. 

Dlatego w naszych strategiach odpowiedzialnego inwestowania oprócz aspektów finansowych staramy się uwzględniać także aspekty środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny. 

Inwestujemy odpowiedzialnie

Group of people sitting around a table in an office
Dokonaj wyboru już dziś
Chcesz wykorzystać swoje oszczędności m.in. do walki ze zmianami klimatu?

(Zapoznaj się z Polityką odpowiedzialnego inwestowania Amundi oraz Oświadczeniem Amundi dotyczącym zrównoważonego finansowania >> sprawdź tutaj”).

*źródło: GSIA Global Sustainable Investment Alliance https://www.gsi-alliance.org/

Materiał reklamowy Amundi Polska TFI S.A., nie jest wystarczający do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne.
Lokowanie środków w funduszach obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospektach, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszy, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekty Informacyjne, Kluczowe Informacje KID oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska TFI S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność na podstawie zezwolenia KNF.

Pełną informacją prawną można znaleźć w zakładce Informacje prawne.

Data utworzenia: 1 lipca 2024 r.