Informacje prawne

Najważniejsze informacje prawnę - prosimy , zapoznaj się z nimi dokładnie.

Corporate - Legal notices

Informacje prawne

Zasady przetwarzania danych osobowych

Amundi Polska TFI S.A. przywiązuje szczególną wagę do zagwarantowania poufności informacji dotyczących Państwa danych oraz upewnienia się, iż świadomi są Państwo celu i zakresu ich przetwarzania. Zapewniamy, że dotyczące Państwa dane, którymi dzielicie się z nami są wykorzystywane i gromadzone zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa (dalej „Towarzystwo”), a w przypadku uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo również dany fundusz w którego imieniu działa Amundi Polska. Z Towarzystwem możesz skontaktować się listownie (adres wskazany wyżej), za pośrednictwem maila:  rodo@amundi.com lub telefonicznie: 22 588 18 80.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędna w następujących celach:

1) realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO)

2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów Towarzystwa i funduszy, analizy wewnętrzne, dochodzenie roszczeń, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, kontaktowania się w ramach formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Towarzystwo może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym na potrzeby FATCA i CRS. Towarzystwo na mocy art. 280 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej informacje w zakresie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz dokonać ich sprostowania, a ponadto o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje jej prawo:

1) żądania usunięcia danych;

2) żądania ograniczenia przetwarzania danych

3) do przenoszenia danych

4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Dodatkowo osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszu lub realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem w funduszu i brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację uprawnień, o których mowa powyżej.

Podstawowe informacje na temat Amundi Polska TFI S.A.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000457486. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-269-30-89 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 76.461.700 złotych.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością Amundi Polska TFI S.A.

Zastrzeżenia prawne

Amundi Polska TFI S.A. informuje, że wszelkie dane zamieszczone na stronie internetowej Amundi Polska TFI S.A. nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom niniejszej strony internetowej, klientom ani partnerom Amundi Polska TFI S.A. i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. W szczególności zamieszczone na stronie materiały nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Jednocześnie zamieszczone na stronie informacje i opinie nie stanowią i nie mogą być traktowane jako usługi doradztwa finansowego czy prawnego, a w szczególności nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących jakichkolwiek instrumentów finansowych lub ich emitentów, oraz nie mogą być traktowane jako forma świadczenia jakiegokolwiek doradztwa podatkowego.

Amundi Polska TFI S.A. informuje, że dołożyło należytych starań, aby zamieszczone na stronie informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd strony internetowej i zamieszczonych materiałów może zostać zmieniona bez uprzedzenia. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów niniejszej strony internetowej. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik strony.

Amundi Polska TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej adnotacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej treści i informacji. W przypadku niektórych informacji, wymaganych przepisami obowiązującego prawa, może być konieczny upływ określonego terminu do ich wejścia w życie, co każdorazowo jest wskazywane w treści takiej informacji.

Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach podmiotów, do których serwisów informacyjnych zamieszczone zostały linki na stronie internetowej Amundi Polska TFI S.A. oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na tych serwisach. Amundi Polska TFI S.A. podkreśla, że korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę internetową należącą do innego właściciela.

Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści komunikatów oraz informacji zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności w treści prospektów informacyjnych, sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych czy notowań jednostek uczestnictwa, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy Amundi Polska TFI S.A.. Amundi Polska TFI S.A. nie odpowiada również za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej Amundi Polska TFI S.A. zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

W związku z zamiarem korzystania ze strony, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest w całkowicie bezpiecznym sposobem komunikowania się i wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tej strony internetowej mogą nie być w pełni zabezpieczone. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Podejmowane są działania stale podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz usprawniające korzystanie z serwisu, jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego. Podstawą działania funduszu inwestycyjnego jest jego statut. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jest prospekt informacyjny funduszu. Potencjalny Uczestnik powinien przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego dokładnie zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty.

Ilekroć na stronie internetowej jest mowa o subfunduszach, oznacza to subfundusze wydzielone w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska TFI S.A., w szczególności subfundusze wydzielone w ramach Amundi Parasolowy FIO, chyba że co innego wynika z treści informacji.

Istnieje możliwość otwarcia subrejestru małżeńskiego na zasadach określonych w rozdziale 3 pkt 4.15 prospektu Amundi Parasolowy FIO.

Informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w te fundusze zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Prospekty informacyjne dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na niniejszej stronie internetowej. Kluczowe informacje dla inwestorów są udostępniane u dystrybutorów, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A.  oraz na stronie internetowej.

Wszystkie zamieszczone opinie i informacje dotyczące poszczególnych funduszy i subfunduszy zostały sporządzone na określony dzień i mogą ulec zmianie. Użytkownik strony internetowej nie powinien traktować opinii i analiz umieszczanych na stronie jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa ani jako rekomendacji inwestycyjnej.

Amundi Polska TFI S.A. ani fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Amundi Polska TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani subfunduszy. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Wyniki funduszy inwestycyjnych mogą się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa związane jest zatem z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części zainwestowanego kapitału.

Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i subfunduszy utworzonych w ramach tych funduszy, są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze/subfundusze zgodnie ze statutem funduszu, w ramach którego otwarto subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne w wysokości określonej w Tabeli Opłat lub zawartych umowach dodatkowych. Wysokość opłat manipulacyjnych może być zróżnicowana w zależności od subfunduszu, utworzonego w ramach funduszy inwestycyjnego, jak również w zależności od podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa (dystrybutora) i może być zmienna w czasie.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska TFI S.A. oraz subfunduszy utworzonych w ramach tych funduszy, prezentowane na stronie internetowej, nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

W okresie po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowują strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co może wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie.

Bieżące wartości jednostek uczestnictwa aktualizowane są na stronie internetowej niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów subfunduszy.

Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy, utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego, potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu w całości i skonsultować się z profesjonalnym doradcą. Prospekt funduszu zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do zawartości niniejszego serwisu internetowego, w tym jego struktury, projektu graficznego oraz treści zamieszczonych w serwisie, są własnością Amundi Polska TFI S.A. i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia umów międzynarodowych. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Amundi Polska TFI S.A. jest zabronione. W szczególności zabronione jest odtwarzanie, przegrywanie lub zwielokrotnianie zawartości strony internetowej Amundi Polska TFI S.A. w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

Ograniczenia zasięgu terytorialnego

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska TFI S.A. są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku rozpoczęcia ich oferowania za granicą stosowna informacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej oraz w odpowiednich dokumentach na niej publikowanych.

Dystrybucja prospektów informacyjnych lub kluczowych informacji dla inwestorów znajdujących się na stronie internetowej Amundi Polska TFI S.A., jak również oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu informacyjnego lub kluczowych informacji dla inwestorów powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących egzemplarz takiego prospektu informacyjnego lub kluczowych informacji dla inwestorów w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować tych dokumentów jako oferty złożenia zlecenia, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.

Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające inne niż w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę i podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się z doradcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami dostępnymi na stronie.

W szczególności, ta strona NIE jest przeznaczona dla obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki ani żadnej „osoby amerykańskiej” („U.S. Person”) w rozumieniu Regulacji S amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (Securities Act).

„Osoba amerykańska” (“U.S. Person”) oznacza: (a) każdą osobę fizyczną będącą rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (“USA”); (b) każdą spółkę osobową lub kapitałową założoną lub zarejestrowaną zgodnie z prawem USA; (c) każdą masę majątkową, której wykonawcą lub administratorem jest osoba amerykańska; (d) spółkę powierniczą, której jakikolwiek powiernik jest osobą amerykańską; (e) jakiekolwiek przedstawicielstwo lub oddział podmiotu niebędącego podmiotem amerykańskim, znajdujące się na terytorium USA; (f) jakikolwiek rachunek niebędący rachunkiem w zarządzaniu lub podobny rachunek (niebędący masą majątkową lub spółką powierniczą) prowadzony przez maklera lub innego powiernika na rzecz lub rachunek osoby amerykańskiej; (g) rachunek w zarządzaniu lub podobny rachunek (niebędący masą majątkową lub spółką powierniczą) prowadzony przez maklera lub innego powiernika utworzonego, zarejestrowanego lub (w przypadku osoby fizycznej) będącego rezydentem na terytorium USA, a także (h) jakąkolwiek spółkę osobową lub kapitałową, która została (i) założona lub zarejestrowana zgodnie z prawem jurysdykcji innej niż jurysdykcja USA, oraz (ii) utworzona przez osobę amerykańską zasadniczo w celu inwestowania w papiery wartościowe niezarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 roku wraz z późniejszymi zmianami, chyba że została ona utworzona lub zarejestrowana, oraz jest własnością,  akredytowanych inwestorów (zgodnie z definicją podaną w Regulacji 501(a), wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), niebędących osobami fizycznymi, masami majątkowymi lub spółkami powierniczymi.

Produkty inwestycyjne opisane na niniejszej stronie internetowej nie są zarejestrowane na podstawie federalnego prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) ani innych właściwych przepisów stanowych w ramach USA. W rezultacie, żaden produkt inwestycyjny nie może być oferowany lub sprzedawany bezpośrednio lub pośrednio w USA (wraz z terytoriami zależnymi i posiadłościami), rezydentom lub obywatelom USA ani „osobom amerykańskim”, ani na ich rzecz.

Niniejsze ograniczenie dotyczy także rezydentów i obywateli USA oraz “osób amerykańskich”, którzy mogą uzyskać dostęp do niniejszej strony internetowej podczas podróży lub pobytu poza terytorium USA.

Rozpatrywanie reklamacji

Amundi Polska TFI S.A. informuje, że właściwym dla Amundi TFI S.A. i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej:  www.rf.gov.pl).

Informacje wymagane prawnie

 • 2023-07-05
  Podstawowe zasady składania reklamacji (07.2023)
 • 2022-10-21
  Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów (10-2022)
 • 2020-01-08
  Zasady przekazywania zleceń i świadczenia usług
 • 2022-03-24
  Strategia wykonywania prawa głosu
 • 2022-07-01
  Struktura organizacyjna Amundi Polska TFI (1.07.2022)
 • 2014-12-23
  Ogłoszenie o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 • 2024-05-16
  Sprawozdanie ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (2023)
 • 2022-10-06
  Polityka informacyjna
 • 2024-07-17
  Polityka wynagradzania Amundi Polska TFI SA (2024)
 • 2024-07-17
  Załącznik do Polityki wynagradzania Amundi Polska TFI (2024)
 • 2023-08-23
  Informacja o polityce wynagradzania (sierpień 2023)
 • 2022-10-06
  Remuneration Policy (EN)
 • 2022-10-06
  Appendix to Remuneration Policy (EN)
 • 2021-05-10
  Polityka zaangażowania (maj 2021)
 • 2023-06-28
  Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania (28.06.2023)
 • 2024-05-22
  Raportowanie incydentów i zgłaszanie nieprawidłowości
 • 2022-11-25
  Amundi Code of conduct (EN)
 • 2021-05-10
  Polityka zaangażowania (maj 2021)
 • 2023-06-28
  Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania (28.06.2023)
 • 2024-06-14
  Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania_06.2024
 • 2022-10-06
  Appendix to Remuneration Policy (EN)
 • 2022-11-25
  Amundi Code of conduct (EN)
 • 2024-05-22
  Raportowanie incydentów i zgłaszanie nieprawidłowości