Nasza oferta

Poznaj nasze fundusze

Equities explained

Amundi Parasolowy FIO

W ofercie Amundi Parasolowego FIO dostępne są subfundusze przeznaczone zarówno dla osób ceniących bezpieczeństwo swojej inwestycji, jak i dla inwestorów poszukujących możliwości maksymalizacji zysków przy jednoczesnej akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego.

dip_2_v4_as_354304475
4 subfundusze o zróżnicowanej polityce i horyzoncie inwestycyjnym oraz poziomie ryzyka.
dip_2_v3_as_276433675
Ochrona realnej wartości pieniądza lub realizacja określonego celu inwestycyjnego.
dip_2_v2_as_306637701
Możliwość inwestycji w produkty o różnorodnej ekspozycji krajowej i zagranicznej.

Amundi Ostrożny Inwestor
Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności.

Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego oraz w instrumentach dłużnych, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/ 2 /3/4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 1 rok
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie: 1%
Benchmark: 100% WIBOON (jako średnia WIBID O/N,WIBOR O/N)

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów chcących uniknąć dużej zmienności wartości swojej inwestycji. 

Subfundusz cechuje znacząca przewaga instrumentów mniej ryzykownych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, że mogą się w nim znaleźć zarówno instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, takie jak np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych. Niewielką część portfela mogą stanowić instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki funduszy akcyjnych), podnoszące atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, jednak nadrzędnym celem subfunduszu jest zapobieganie znaczącym wahaniom wartości jednostki. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):  1/ 2 /3/4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 lata
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie: 1,00% + wynagrodzenie zmienne*
Benchmark: 60% Barclays Global Aggregate (PLN hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N

* Wynagrodzenie zmienne: maksymalnie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla każdego z subfunduszy w statucie funduszu; wynagrodzenie zmienne pobierane jest tylko wtedy, gdy wynik danego subfunduszu w okresie odniesienia1) jest dodatni i wyższy od wyniku wzorcowego. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia są określone w statucie i prospekcie informacyjnym.

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Subfundusz przeznaczony jest dla osób gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości swojej inwestycji.

Subfundusz cechuje elastycznie dopasowywana alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Taka konstrukcja portfela daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez instrumenty finansowe, jak np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/ 3 /4/5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie: 2,00% + wynagrodzenie zmienne*
Benchmark: 50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (PLN hedged) H00038PL Index + 20% WIBOR O/N

* Wynagrodzenie zmienne: maksymalnie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla każdego z subfunduszy w statucie funduszu; wynagrodzenie zmienne pobierane jest tylko wtedy, gdy wynik danego subfunduszu w okresie odniesienia1) jest dodatni i wyższy od wyniku wzorcowego. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia są określone w statucie i prospekcie informacyjnym.

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Subfundusz jest propozycją dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszy inwestujących głównie w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Subfundusz cechuje zdecydowanie dominujący udział w portfelach instrumentów ryzykownych, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfela subfunduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfele uzupełniane są takimi instrumentami jak ETF czy obligacje zamienne na akcje. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, kontrakty terminowe, a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 7 lat
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie: 2,00% + wynagrodzenie zmienne*
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index + 10% WIBOR O/N

* Wynagrodzenie zmienne: maksymalnie 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla każdego z subfunduszy w statucie funduszu; wynagrodzenie zmienne pobierane jest tylko wtedy, gdy wynik danego subfunduszu w okresie odniesienia1) jest dodatni i wyższy od wyniku wzorcowego. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia są określone w statucie i prospekcie informacyjnym.

 

1) Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania wynagrodzenia zmiennego (tj. 1 stycznia 2023). Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Amundi Stars SFIO

W ramach funduszu Amundi Stars SFIO oferujemy klientom sprawdzone rozwiązania inwestycyjne Grupy Amundi dopasowane do różnych potrzeb i profilów ryzyka.

aupp_sk_3
4 subfundusze o zróżnicowanej polityce i horyzoncie inwestycyjnym oraz poziomie ryzyka.
aupp_sk_2
Optymalne połączenie ciekawych rozwiązań inwestycyjnych Grupy Amundi.
aupp_sk_1
Szerokie spektrum inwestycyjne oraz ekspozycja na zdywersyfikowane źródła zysku: różne klasy aktywów, waluty, megatrendy.

Amundi Stars Global Aggregate

Aktywne i elastyczne poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na globalnych rynkach obligacji, walut i kredytów.*

Od 70% do 100% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w tytułach uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond (kategoria jednostek: I USD (C)), wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/ 2 /3/4/5/6/7 
Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 lata
Opłata za zarządzanie**: 1%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. Light green product).

  • 2024-05-31
    Załącznik nr 1 do Informacji dla Klienta AFI Ujawnienie w zakresie SFDR Amundi Stars Global Aggregate 31.05.2024

Amundi Stars International Value

Podejście zorientowane na wartości, mające na celu wykorzystanie możliwości, jakie dają globalne rynki akcji i uzupełnione strategicznymi inwestycjami w obligacje i złoto.* 

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego First Eagle Amundi International Fund (kategoria jednostek: IU (C) lub AU (C)), wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego First Eagle Amundi.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars Silver Age

Uzyskanie lepszych wyników niż europejskie rynki akcji w dłuższej perspektywie – minimum 5 lat – poprzez wykorzystanie dynamiki europejskich wartości związanych ze starzeniem się społeczeństwa (apteka, sprzęt medyczny, oszczędności).*

Od 70% do 100% wartości aktywów netto subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego CPR Silver Age (kategoria jednostek: I).

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Silver Age kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. Light green product).

  • 2024-05-31
    Załącznik nr 1 do Informacji dla Klienta AFI Ujawnienie w zakresie SFDR Amundi Stars Silver Age 31.05.202

Amundi Stars Global Ecology***

Inwestycje głównie w szeroki wachlarz akcji spółek z dowolnego miejsca na świecie, które oferują produkty lub technologie promujące czystsze i zdrowsze środowisko lub są przyjazne dla środowiska. Przykładem mogą być firmy działające w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia powietrza, energii alternatywnej, recyklingu, uzdatniania wody i biotechnologii.*

Od 70% do 100% wartości aktywów netto subfunduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG (kategoria jednostek: I2 USD (C)), wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI): 1/2/3/ 4 /5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie**: 2%

Amundi Stars SFIO w zakresie w jakim umożliwia inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje (tzw. light green product).

  • 2024-05-31
    Załącznik nr 1 do Informacji dla Klienta AFI Ujawnienie w zakresie SFDR Amundi Stars Global Ecology 31.05.2024

 * zaangażowanie w poszczególne klasy aktywów ma charakter pośredni, poprzez inwestycje w zagraniczne fundusze z oferty Grupy Amundi
** kategoria jednostek uczestnictwa A, wskazana wysokość opłaty obowiązuje od 1.10.2020 r.
*** do 7.10.2023 subfundusz istniał pod nazwą Amundi Stars Global Ecology ESG

Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - w likwidacji

UWAGA! Fundusz w likwidacji. 

ING Bank Śląski S.A. jest likwidatorem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
a) Amundi Indeks WIG 20
b) Amundi Indeks MSCI EMU
c) Amundi Indeks S&P 500 

Wszelkie zapytania prosimy kierować listownie na adres: ING Bank Śląski S.A., Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice.