Amundi Parasolowy FIO

Amundi Płynnościowy

Subfundusz Amundi Płynnościowy przeznaczony jest dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności.

Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego oraz
w instrumentach dłużnych, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI): 1 /2/3/4/5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 1 rok

Opłata za zarządzanie: 0,50%

Benchmark: WIBOON

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów chcących uniknąć dużej zmienności wartości swojej inwestycji. Konstrukcja portfela subfunduszu oparta na instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych, daje możliwość odpowiedniej kontroli ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz cechuje znacząca przewaga instrumentów mniej ryzykownych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, że mogą się w nim znaleźć zarówno klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych. Niewielką część portfela mogą stanowić instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki funduszy akcyjnych), podnoszące atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, jednak nadrzędnym celem subfunduszu jest zapobieganie znaczącym wahaniom wartości jednostki. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):  1/2/ 3 /4/5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 lata

Oczekiwana stopa zwrotu1: EONIA2 + 2,5%

Opłata za zarządzanie: 1,00% + opłata zmienna

Benchmark: Brak

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany i Umiarkowany 1

Subfundusze przeznaczone są dla osób gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości swojej inwestycji. Istotny udział akcji w portfelach subfunduszy podnosi atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusze cechuje elastycznie dopasowywana alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Taka konstrukcja portfeli daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelach subfunduszy mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusze inwestują w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI): 1/2/3/4/ 5 /6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 5 lat

Oczekiwana stopa zwrotu1: EONIA2 + 5,00%

Opłata za zarządzanie: 2,00% + opłata zmienna

Benchmark: Brak

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny to propozycja dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszy inwestujących głównie w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Subfundusz cechuje zdecydowanie dominujący udział w portfelach instrumentów ryzykownych, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfela subfunduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, klasyczne akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfele uzupełniane są takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI): 1/2/3/4/5/ /7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 7 lat

Oczekiwana stopa zwrotu1: EONIA2 + 7,5%

Opłata za zarządzanie: 3,00% + opłata zmienna

Benchmark: Brak

 

 

 

1 Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

2 EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro.