Amundi Parasolowy FIO

Amundi Płynnościowy

Subfundusz Amundi Płynnościowy przeznaczony jest dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności.

Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego oraz
w instrumentach dłużnych, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

Poziom ryzyka inwestycyjnego: 1 /2/3/4/5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 1 rok

Benchmark: WIBOON

 

Struktura modelowa:

Amundi Plynnosciowy_wykres

 

Amundi Obligacji

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów oczekujących długoterminowego wzrostu oszczędności mogącego przewyższać zyski osiągane z inwestycji w lokaty bankowe.

Od 50% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, w szczególności w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa, listach zastawnych oraz certyfikatach depozytowych. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

Poziom ryzyka inwestycyjnego:  1/2/ 3 /4/5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 1 - 2 lata

Benchmark: Bloomberg Poland Local Sovereign Bond Index

 

Struktura modelowa:

Amundi Obligacji_wykres

 

Amundi Stabilnego Wzrostu

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących stabilnego i długoterminowego wzrostu kapitału, możliwego do osiągnięcia poprzez inwestycje w instrumenty dłużne i instrumenty udziałowe (np. akcje).

Aktywa subfunduszu inwestowane są (od 20% do 90%) w instrumenty  o charakterze dłużnym, takie jak
np. obligacje, bony skarbowe. Od 10% do 50% aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty udziałowe, w tym akcje, dzięki czemu długoterminowo potencjalne zyski z inwestycji w subfundusz mogą być wyższe niż w przypadku funduszy dłużnych.

Poziom ryzyka inwestycyjnego:  1/2/3/ 4 /5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: okres nie krótszy niż 1 - 3 lata

Benchmark: 30% WIG + 70% Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 5 Year

 

Struktura modelowa:

Amundi Stabilnego Wzrostu_wykres

 

Amundi Globalnych Perspektyw

 

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i poszukujących szerokich możliwości inwestowania w różne klasy aktywów, zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach inwestycyjnych.

Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według przyjętego wzorca (benchmarku). Polityka inwestycyjna dopuszcza zmienny udział w portfelu subfunduszu różnych instrumentów finansowych: akcji, kontraktów terminowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas aktywów. Subfundusz dokonuje lokat w aktywach polskich poprzez bezpośrednie inwestycje w klasyczne instrumenty finansowe, a w aktywa zagraniczne inwestuje głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Subfundusz może dokonywać inwestycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Decyzja o doborze poszczególnych składników do portfela subfunduszu jest wynikiem współpracy dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego, decydującego o alokacji i selekcji w aktywa polskie i globalnego, rekomendującego dobór aktywów zagranicznych.
Subfundusz dąży do osiągnięcia średniorocznego wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA*, przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego min. 5 lat**.

* EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro
** Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego: 1/2/3/4/ 5 /6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: powyżej 5 lat

Benchmark: brak

 

Struktura modelowa:

 

Amundi-GPA2

 

>>Sprawdź szczegóły

Amundi Zrównoważony

Subfundusz polecany inwestorom, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne i oczekują wyższych dochodów z inwestycji.

Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty o charakterze udziałowym (od 30% do 70%), w tym w akcje. Od 10% do 70% portfela subfunduszu stanowić mogą instrumenty dłużne (np. obligacje, bony skarbowe). Znaczny udział akcji pozwala uzyskać w długim okresie potencjalnie wyższe zyski niż z inwestycji w fundusze dłużne.

Poziom ryzyka inwestycyjnego:  1/2/3/ 4 /5/6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: 3 - 4 lata

Benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 3 Year

 

Struktura modelowa:

Amundi Zrownowazony_wykres

 

Amundi Akcyjny

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i oczekujących maksymalizacji zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Aktywa subfunduszu inwestowane są przede wszystkim (od 50% do 100%) w akcje i inne papiery wartościowe
o charakterze udziałowym, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy doborze spółek do portfela subfunduszu głównym kryterium jest analiza fundamentalna, a zwłaszcza perspektywy rozwoju spółek.

Poziom ryzyka inwestycyjnego:  1/2/3/4/5/ 6 /7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: powyżej 5 lat

Benchmark: WIG

 

Struktura modelowa:

Amudni Zrownowazony_wykres

 

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek to propozycja dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i poszukujących funduszu inwestującego w akcje małych i średnich spółek, dającego możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w długim okresie, mogących przewyższyć stopy zwrotu uniwersalnych funduszy polskich akcji, zwłaszcza w okresie dobrej koniunktury giełdowej.

Subfundusz inwestuje od 66% do 100% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, przy czym od 50% do 100% wartości portfela stanowią akcje małych i średnich spółek (spoza indeksu WIG20). Przy doborze spółek do portfela subfunduszu głównym kryterium jest analiza fundamentalna, a zwłaszcza perspektywy rozwoju spółek.

Poziom ryzyka inwestycyjnego: 1/2/3/4/ /6/7

Minimalny rekomendowany okres inwestycji: powyżej 5 lat

Benchmark: 50% mWIG40 + 50% sWIG80

 

Struktura modelowa:

Amundi MIS _wykres