Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (31.05.2024)

31 maja 2024 roku

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2202), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

  • 2024-05-31
    Amundi Parasolowy FIO Prospekt informacyjny ze Statutem 31.05.2024
  • 2024-05-31
    Aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym Amundi Parasolowy FIO_31.05.2024