Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (1.01.2024)

Poniedziałek, 1 Styczeń 2024

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany w Rozdziale 3 Dane o Funduszu, dotyczące obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników, związane z Jednostkami Uczestnictwa.
Powyższe jest konsekwencją wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. zmian prawnych w procesie naliczania podatków od zysków kapitałowych. Dla części transakcji podatkowych i części produktów inwestycyjnych podatek nie będzie potrącany przez fundusz inwestycyjny w momencie rozliczenia transakcji. Zobowiązanie podatkowe będzie ciążyło na beneficjencie wypłaty środków po odkupieniu/konwersji jednostek uczestnictwa. Podatnik i urząd skarbowy będą otrzymywać od funduszu inwestycyjnego deklarację PIT 8C po zakończeniu roku podatkowego.
Ponadto, w ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego:
 - wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzenia zmiennego
 - dodano wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną dla Amundi Subfunduszu Obligacyjnego.


Dokumenty

Inne wiadomości