Ogłoszenie o zmianie Statutu Amundi Parasolowy FIO (1.01.2024)

Poniedziałek, 1 Styczeń 2024

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie Statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w Statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1. art. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Funkcję Depozytariusza Funduszu pełni Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.”

2. art. 20 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz odkupuje od Uczestników Jednostki na podstawie złożonego przez Uczestnika Zlecenia odkupienia. W wyniku odkupienia Uczestnik otrzymuje kwotę wynikającą z WANSJU ustalonej w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie. Kwota ta może zostać pomniejszona o opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia, o ile jest ona pobierana, oraz o kwotę naliczonego i pobranego podatku dochodowego, o ile przepisy prawa obligują Fundusz do pobrania takiego podatku.”

3. art. 78 ust. 7 – 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„7. Wynagrodzenie zmienne obliczane jest każdego Dnia Wyceny, w następujący sposób:-
1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 10%*(WIBOR ON) + 40%*(WIBOR 6M + 0,5%) + 50%*(Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (BEPDG1 Index)) aktualizowana każdego Dnia Wyceny;
2) Wynagrodzenie zmienne obliczane jest poprzez porównanie:
a) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3, oraz
b) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii B na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3.
3) Poziom referencyjny wynosi:
a) W pierwszym Dniu Wyceny danego okresu rozliczeniowego: odpowiednio WANS przypadającą na Jednostki kategorii A oraz Jednostki kategorii B na ten Dzień Wyceny,
b) W każdym kolejnym dniu danego okresu rozliczeniowego: wartość Poziomu referencyjnego ustalona na poprzedni Dzień Wyceny, skorygowana o Wynik wzorcowy, o którym mowa w pkt 1, ustalony na dany Dzień Wyceny, oraz o wartość nabyć i umorzeń Jednostek Subfunduszu w danym Dniu Wyceny;
przy czym WANS na dany Dzień Wyceny zawiera naliczoną rezerwę na Wynagrodzenie zmienne na poprzedni Dzień Wyceny;
4) Jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż Poziom referencyjny, naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie zmienne poprzez pomnożenie różnicy między WANS a Poziomem referencyjnym na ten Dzień Wyceny przez stawkę procentową Wynagrodzenia zmiennego, wynoszącą maksymalnie 20%, z zastrzeżeniem pkt 5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest nie wyższa niż Poziom referencyjny;
5) Naliczona rezerwa na Wynagrodzenie zmienne może być obniżona lub zlikwidowana w celu zapewnienia, że WANSJU ustalone w oparciu o naliczone Wynagrodzenie zmienne jest nie niższe, niż WANSJU na początku okresu rozliczeniowego. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANSJU w danym Dniu Wyceny jest niższe niż WANSJU na początku danego okresu rozliczeniowego;
6) Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfunduszu w Okresie odniesienia jest wyższy od Wyniku wzorcowego. Okresem odniesienia jest horyzont czasowy, w którym wyniki Subfunduszu są mierzone i porównywane z Wynikiem wzorcowym. Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania Wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne przez okres zawierający się w Okresie odniesienia, w którym wyniki Subfunduszu są ujemne lub niższe od Wyniku wzorcowego.
8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu, do końca danego roku kalendarzowego, a w ostatnim roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od początku danego roku kalendarzowego, do ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu.
9. W przypadku odkupienia Jednostek Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w WANS, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.
10. Z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego:
1) W przypadku, gdy naliczono rezerwę na Wynagrodzenie zmienne, Wynagrodzenie zmienne jest niezwłocznie należne na rzecz Towarzystwa,
2) W przypadku, gdy nie naliczono rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, na rzecz Towarzystwa nie jest należne Wynagrodzenie zmienne.
11. O aktualnej stawce wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwo informuje na stronie internetowej, wskazanej w art. 45 ust. 1.
12. Zobowiązania, które dotyczą:
1) całego Funduszu – pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi WANS w WAN,
2) tylko danego Subfunduszu – pokrywane są z Aktywów tego Subfunduszu,
3) kilku Subfunduszy – pokrywane są z Aktywów tych Subfunduszy w proporcji odpowiadającej udziałowi danego Subfunduszu w całkowitej wartości zobowiązania.”

Zmiany Statutu opisane w pkt 1 i 2 powyżej, nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i weszły w życie z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu, tj. 1 stycznia 2024 r.

Zmiany Statutu opisane w pkt 3 powyżej, wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z powyższym w wyniku złożonego wniosku, Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2023 r. (DFF.4022.1.75.2023.KS).

Przedmiotowa decyzja zawierała również zezwolenie na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej, tak aby weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 1 stycznia 2024 r.

Inne wiadomości