Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego Amundi Stars SFIO (27.01.2023)

Piątek, 27 Styczeń 2023

Dokumenty, Ogłoszenie

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
- artykuł dwudziesty siódmy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Artykuł 27
1. Każdorazowo po dokonaniu zbycia, odkupienia lub Zamiany Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie w postaci elektronicznej lub na wniosek Uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.
2. W przypadku gdy Fundusz nie posiada danych wystarczających do przesłania Uczestnikowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w postaci elektronicznej, przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez Uczestnika.
3. Szczegółowe zasady przekazywania potwierdzeń określa Prospekt.”
Zmiany statutu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 27 stycznia 2023 r.

Inne wiadomości