Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (15.11.2023)

Środa, 15 Listopad 2023

Prospekt, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego zaktualizowano postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Ostrożny Inwestor oraz Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Dynamiczny, zgodnie z poniższym wskazaniem:

- podwyższenie wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Ostrożny Inwestor, w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, z dotychczas pobieranej wysokości 0,6% w skali roku, do wysokości 1 % w skali roku

- podwyższenie wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Ostrożny Inwestor, w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, z dotychczas pobieranej wysokości 0,4% w skali roku, do wysokości 0,66 % w skali roku

- obniżenie wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Dynamiczny, w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, z dotychczas pobieranej wysokości 2 % w skali roku, do wysokości 1,32 % w skali roku.

Zmiany Statutu opisane powyżej, wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z powyższym w wyniku złożonego wniosku, Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 października 2023 r. (DFF.4022.1.66.2022.KH).

Przedmiotowa decyzja zawierała również zezwolenie na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej, tak aby weszły w życie z dniem ogłoszenia, co nastąpiło w dniu 15 listopada 2023 r.

Ponadto, w ramachaktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu wprowadzono zmiany w Rozdziale 2 Dane o Towarzystwie dotyczące osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem.


Dokumenty