Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Środa, 6 Marzec 2019

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”) polegającej na wykreśleniu Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z listy podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek, z uwagi na zakończenie współpracy ze wskazanym dystrybutorem.

Zachęcamy do zapoznania się z Prospektem:


Dokumenty