Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Stars SFIO (1.01.2024)

Poniedziałek, 1 Styczeń 2024

Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmiany w statucie Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1. w art. 20 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz odkupuje od Uczestników Jednostki na podstawie złożonego przez Uczestnika Zlecenia odkupienia. W wyniku odkupienia Uczestnik otrzymuje kwotę wynikającą z WANSJU ustalonej w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie. Kwota ta może zostać pomniejszona o opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia, o ile jest ona pobierana, oraz o kwotę naliczonego i pobranego podatku dochodowego, o ile przepisy prawa obligują Fundusz do pobrania takiego podatku.”
2. art. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „ŚWIADCZENIE NA RZECZ UCZESTNIKA

Artykuł 24
Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Towarzystwem zobowiązał się do inwestowania w Jednostki środków w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz utrzymania tej inwestycji przez okres co najmniej 1 miesiąca, Towarzystwo może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane na zasadach określonych w Prospekcie.”

Zmiany opisane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2024 r.

Inne wiadomości