Zmiana nazwy Amundi Stars Global Ecology ESG (7.10.2023)

Sobota, 7 Październik 2023

Informujemy, że 7 października 2023 r. ulega zmianie nazwa subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG, wydzielonego w ramach Amundi Stars SFIO na Amundi Stars Global Ecology.

Powyższe jest konsekwencją zmiany Statutu Funduszu, ogłoszonej 7 lipca 2023 r., z datą wejścia w życie 7 października 2023 r.

W związku z tym, ilekroć w archiwalnych materiałach dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa, dotyczących ww. Subfuduszu jest wskazana dotychczasowa nazwa Amundi Stars Global Ecology ESG, należy przez to rozumieć Amundi Stars Global Ecology.

Inne wiadomości