Amundi Parasolowy FIO - ogłoszenie o zmianach w statucie (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1/ w art. 57 ust. 7 – 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„7. Wynagrodzenie zmienne obliczane jest każdego Dnia Wyceny, w następujący sposób:
1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 90 % MSCI ACWI Index + 10 % WIBOR O/N (obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu MSCI ACWI Index z wagą 90% oraz procentowo wyrażonej zmiany indeksu WIBOR O/N z wagą 10%, przy czym wagi przypisane poszczególnym indeksom pozostają stałe każdego Dnia Wyceny), aktualizowana każdego Dnia Wyceny;
2) Wynagrodzenie zmienne obliczane jest poprzez porównanie:
a) WANS przypadającej na jednostki uczestnictwa kategorii A na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny, zgodnie z pkt 3; oraz
b) WANS przypadającej na jednostki uczestnictwa kategorii B na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny, zgodnie z pkt 3;
3) Poziom referencyjny wynosi:
a) W pierwszym Dniu Wyceny danego okresu rozliczeniowego: odpowiednio WANS przypadający na Jednostki kategorii A oraz Jednostki kategorii B na ten Dzień Wyceny;
b) W każdym kolejnym dniu danego okresu rozliczeniowego: wartość Poziomu referencyjnego ustalona na poprzedni Dzień Wyceny, skorygowana o Wynik wzorcowy, o którym mowa w pkt 1, ustalony na dany Dzień Wyceny, oraz o wartość nabyć i umorzeń Jednostek Subfunduszu w danym Dniu Wyceny;
przy czym WANS na dany Dzień Wyceny zawiera naliczoną rezerwę na Wynagrodzenie zmienne na poprzedni Dzień Wyceny;
4) Jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż Poziom referencyjny, naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie zmienne poprzez pomnożenie różnicy między WANS a Poziomem referencyjnym na ten Dzień Wyceny przez stawkę procentową Wynagrodzenia zmiennego, wynoszącą maksymalnie 20%, z zastrzeżeniem pkt 5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest nie wyższa niż Poziom referencyjny;
5) Naliczona rezerwa na Wynagrodzenie zmienne może być obniżona lub zlikwidowana w celu zapewnienia, że WANSJU ustalone w oparciu o naliczone Wynagrodzenie zmienne jest nie niższe, niż WANSJU na początku okresu rozliczeniowego. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANSJU w danym Dniu Wyceny jest niższe niż WANSJU na początku danego okresu rozliczeniowego;
6) Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfundszu w Okresie odniesienia jest wyższy od Wyniku wzorcowego. Okresem odniesienia jest horyzont czasowy, w którym wyniki Subfunduszu są mierzone i porównywane z Wynikiem wzorcowym. Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania Wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne przez okres zawierający się w Okresie odniesienia, w którym wyniki Subfunduszu są ujemne lub niższe od Wyniku wzorcowego.
8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu, do końca danego roku kalendarzowego, a w ostatnim roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od początku danego roku kalendarzowego, do ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu.
9. W przypadku odkupienia Jednostek Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w WANS, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.
10. Z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego:
1) W przypadku, gdy naliczono rezerwę na Wynagrodzenie zmienne, Wynagrodzenie zmienne jest niezwłocznie należne na rzecz Towarzystwa,
2) W przypadku, gdy nie naliczono rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, na rzecz Towarzystwa nie jest należne Wynagrodzenie zmienne.
11. O aktualnej stawce wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwo informuje na stronie internetowej, wskazanej w art. 45 ust. 1.
12. Zobowiązania, które dotyczą:
1) całego Funduszu – pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi WANS w WAN,
2) tylko danego Subfunduszu – pokrywane są z Aktywów tego Subfunduszu,
3) kilku Subfunduszy – pokrywane są z Aktywów tych Subfunduszy w proporcji odpowiadającej udziałowi danego Subfunduszu w całkowitej wartości zobowiązania.”,

2/ w art. 71 ust. 7 – 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„7. Wynagrodzenie zmienne obliczane jest każdego Dnia Wyceny, w następujący sposób:
1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 60% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N (obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index z wagą 60% oraz procentowo wyrażonej zmiany indeksu WIBOR O/N z wagą 40%, przy czym wagi przypisane poszczególnym indeksom pozostają stałe każdego Dnia Wyceny), aktualizowana każdego Dnia Wyceny;
2) Wynagrodzenie zmienne obliczane jest poprzez porównanie:
a) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3, oraz
b) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii B na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3.
3) Poziom referencyjny wynosi:
a) W pierwszym Dniu Wyceny danego okresu rozliczeniowego: odpowiednio WANS przypadającą na Jednostki kategorii A oraz Jednostki kategorii B na ten Dzień Wyceny,
b) W każdym kolejnym dniu danego okresu rozliczeniowego: wartość Poziomu referencyjnego ustalona na poprzedni Dzień Wyceny, skorygowana o Wynik wzorcowy, o którym mowa w pkt 1, ustalony na dany Dzień Wyceny, oraz o wartość nabyć i umorzeń Jednostek Subfunduszu w danym Dniu Wyceny;
przy czym WANS na dany Dzień Wyceny zawiera naliczoną rezerwę na Wynagrodzenie zmienne na poprzedni Dzień Wyceny;
4) Jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż Poziom referencyjny, naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie zmienne poprzez pomnożenie różnicy między WANS a Poziomem referencyjnym na ten Dzień Wyceny przez stawkę procentową Wynagrodzenia zmiennego, wynoszącą maksymalnie 20%, z zastrzeżeniem pkt 5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest nie wyższa niż Poziom referencyjny;
5) Naliczona rezerwa na Wynagrodzenie zmienne może być obniżona lub zlikwidowana w celu zapewnienia, że WANSJU ustalone w oparciu o naliczone Wynagrodzenie zmienne jest nie niższe, niż WANSJU na początku okresu rozliczeniowego. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANSJU w danym Dniu Wyceny jest niższe niż WANSJU na początku danego okresu rozliczeniowego;
6) Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfundszu w Okresie odniesienia jest wyższy od Wyniku wzorcowego. Okresem odniesienia jest horyzont czasowy, w którym wyniki Subfunduszu są mierzone i porównywane z Wynikiem wzorcowym. Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania Wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne przez okres zawierający się w Okresie odniesienia, w którym wyniki Subfunduszu są ujemne lub niższe od Wyniku wzorcowego.
8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu, do końca danego roku kalendarzowego, a w ostatnim roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od początku danego roku kalendarzowego, do ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu.
9. W przypadku odkupienia Jednostek Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w WANS, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.
10. Z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego:
1) W przypadku, gdy naliczono rezerwę na Wynagrodzenie zmienne, Wynagrodzenie zmienne jest niezwłocznie należne na rzecz Towarzystwa,
2) W przypadku, gdy nie naliczono rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, na rzecz Towarzystwa nie jest należne Wynagrodzenie zmienne.
11. O aktualnej stawce wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwo informuje na stronie internetowej, wskazanej w art. 45 ust. 1.
12. Zobowiązania, które dotyczą:
1) całego Funduszu – pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi WANS w WAN,
2) tylko danego Subfunduszu – pokrywane są z Aktywów tego Subfunduszu,
3) kilku Subfunduszy – pokrywane są z Aktywów tych Subfunduszy w proporcji odpowiadającej udziałowi danego Subfunduszu w całkowitej wartości zobowiązania.”,

3/ art. 99 ust. 7 – 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„7. Wynagrodzenie zmienne obliczane jest każdego Dnia Wyceny, w następujący sposób:
1) Wynikiem wzorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia zmiennego jest procentowo wyrażona zmiana indeksu 50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 20% WIBOR O/N (obliczana jako średnia ważona procentowo wyrażonej zmiany indeksu MSCI ACWI Index z wagą 50% oraz procentowo wyrażonej zmiany indeksu Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index z wagą 30%, oraz procentowo wyrażonej zmiany indeksu WIBOR O/N z wagą 20%, przy czym wagi przypisane poszczególnym indeksom pozostają stałe każdego oraz Dnia Wyceny), aktualizowana każdego Dnia Wyceny;
2) Wynagrodzenie zmienne obliczane jest poprzez porównanie:
a) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3, oraz
b) WANS przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii B na dany Dzień Wyceny (bez uwzględnienia naliczonego Wynagrodzenia zmiennego) z Poziomem referencyjnym obliczonym na ten sam Dzień Wyceny zgodnie z pkt 3;
3) Poziom referencyjny wynosi:
a) W pierwszym Dniu Wyceny danego okresu rozliczeniowego: odpowiednio WANS przypadający na Jednostki kategorii A oraz Jednostki kategorii B na ten Dzień Wyceny,
b) W każdym kolejnym dniu danego okresu rozliczeniowego: wartość Poziomu referencyjnego ustalona na poprzedni Dzień Wyceny, skorygowana o Wynik wzorcowy, o którym mowa w pkt 1, ustalony na dany Dzień Wyceny, oraz o wartość nabyć i umorzeń Jednostek Subfunduszu w danym Dniu Wyceny;
przy czym WANS na dany Dzień Wyceny zawiera naliczoną rezerwę na Wynagrodzenie zmienne na poprzedni Dzień Wyceny;
4) Jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż Poziom referencyjny, naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie zmienne poprzez pomnożenie różnicy między WANS a Poziomem referencyjnym na ten Dzień Wyceny przez stawkę procentową Wynagrodzenia zmiennego, wynoszącą maksymalnie 20%, z zastrzeżeniem pkt 5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANS w danym Dniu Wyceny jest nie wyższa niż Poziom referencyjny;
5) Naliczona rezerwa na Wynagrodzenie zmienne może być obniżona lub zlikwidowana w celu zapewnienia, że WANSJU ustalone w oparciu o naliczone Wynagrodzenie zmienne jest nie niższe, niż WANSJU na początku okresu rozliczeniowego. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane, jeżeli WANSJU w danym Dniu Wyceny jest niższe niż WANSJU na początku danego okresu rozliczeniowego;
6) Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Subfundszu w Okresie odniesienia jest wyższy od Wyniku wzorcowego. Okresem odniesienia jest horyzont czasowy, w którym wyniki Subfunduszu są mierzone i porównywane z Wynikiem wzorcowym. Okres odniesienia wynosi 5 (pięć) lat liczonych od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązujących zasad naliczania Wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne przez okres zawierający się w Okresie odniesienia, w którym wyniki Subfunduszu są ujemne lub niższe od Wyniku wzorcowego.
8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu, do końca danego roku kalendarzowego, a w ostatnim roku kalendarzowym działalności Subfunduszu okresem rozliczeniowym jest okres od początku danego roku kalendarzowego, do ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który ogłaszane jest WANSJU dla danego Subfunduszu.
9. W przypadku odkupienia Jednostek Subfunduszu, kwota naliczonego Wynagrodzenia zmiennego, naliczona proporcjonalnie w stosunku do udziału odkupywanych Jednostek w WANS, jest niezwłocznie uznawana jako należna dla Towarzystwa na koniec okresu rozliczeniowego.
10. Z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego:
1) W przypadku, gdy naliczono rezerwę na Wynagrodzenie zmienne, Wynagrodzenie zmienne jest niezwłocznie należne na rzecz Towarzystwa,
2) W przypadku, gdy nie naliczono rezerwy na Wynagrodzenie zmienne, na rzecz Towarzystwa nie jest należne Wynagrodzenie zmienne.
11. O aktualnej stawce wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwo informuje na stronie internetowej, wskazanej w art. 45 ust. 1.
12. Zobowiązania, które dotyczą:
1) całego Funduszu – pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi WANS w WAN,
2) tylko danego Subfunduszu – pokrywane są z Aktywów tego Subfunduszu,
3) kilku Subfunduszy – pokrywane są z Aktywów tych Subfunduszy w proporcji odpowiadającej udziałowi danego Subfunduszu w całkowitej wartości zobowiązania.”

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1-3 powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiotowym zakresie w dniu 8 kwietnia 2022 r. (DFF.4022.1.35.2021.AS).
Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej, tak aby weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Inne wiadomości