Amundi Globalnych Perspektyw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikona4

 

Ikona5

 

 

Ikona3

 

 

Ikona8

 

 

trybik

 

Ikona7

 

Ikona6

„W Amundi wierzymy, że niezależnie od warunków rynkowych i sytuacji makroekonomicznej, zawsze istnieje klasa aktywów,

sektor gospodarki czy region geograficzny, gdzie znaleźć można atrakcyjne możliwości inwestycyjne i potencjalną szansę na zysk. 

Pozwól nam znaleźć właściwy kierunek dla Twoich inwestycji.”

 

Poland Banner 2

 

Dlaczego Amundi Globalnych Perspektyw?

 

Szansa na zysk w każdych warunkach rynkowych

  • Subfundusz posiada elastyczną politykę inwestycyjną, co oznacza, że składniki jego portfela dostosowane są do aktualnie panujących warunków rynkowych. Amundi Globalnych Perspektyw może posiadać w swoim portfelu szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcji, kontraktów terminowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas aktywów. 

 

Poszukiwanie okazji inwestycyjnych w Polsce i zagranicą 

  • Strategia „multi-asset”, pozwalająca na podział składników portfela pomiędzy różne klasy aktywów, sektory gospodarki i regiony geograficzne, umożliwia aktywne reagowanie na aktualną sytuację rynkową oraz poszukiwanie najkorzystniejszych możliwości inwestycyjnych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 

 

Szansa na 5%

  • Subfundusz dąży do osiągnięcia średniorocznego wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA*, przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego minimum 5 lat**.

EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro 
** Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu

 

Współpraca 2 zespołów inwestycyjnych: lokalnego i globalnego 

  • Cechą wyróżniającą subfundusz Amundi Globalnych Pespektyw jest unikatowa na polskim rynku ścisła współpraca zespołów inwestycyjnych przy konstruowaniu portfela subfunduszu. Dobór poszczególnych składników do portfela jest wynikiem współdziałania dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego - decydującego o alokacji i selekcji w aktywa polskie i globalnego składającego się z blisko 600 zarządzających funduszami i analityków - rekomendującego dobór aktywów zagranicznych.

 

Dostęp do specjalistycznej wiedzy i narzędzi analitycznych 

  • Podczas swojej pracy Zarządzający korzystają z zaawansowanych narzędzi analitycznych, najbardziej aktualnych danych rynkowych, ekspertyz analizujących trendy rynkowe czy raportów makroekonomicznych, dostępnych dzięki współpracy i wymianie doświadczeń w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej o globalnym zasięgu. 

 

Swoboda zarządzania wpłaconym kapitałem i łatwy dostęp do pieniędzy 

  • Możesz w każdym momencie i bez ograniczeń dokonywać dopłat do subfunduszu, a także swobodnie i bez podatku od dochodów kapitałowych przenosić środki w ramach subfunduszy Amundi Parasolowego FIO.

 

Łatwość przekazania środków 

  • Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych są dziedziczone na zasadach ogólnych, możesz jednak ustanowić osobę uposażoną, również niespokrewnioną, która - gdy Ciebie zabraknie - otrzyma środki z pominięciem procedury spadkowej.

 

 

>> Sprawdź, czy Amundi Globalnych Perspektyw jest dla Ciebie