Notowania

Amundi Parasolowy FIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 110.60
(16/11/2018)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 104.80
(16/11/2018)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 98.90
(16/11/2018)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 100.35
(16/11/2018)
PLN
Amundi Płynnościowy 108.64
(16/11/2018)
PLN

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
ING BSK INDEKS MSCI EMU 104.23
(19/11/2018)
PLN
ING BSK INDEKS S&P 500 126.37
(19/11/2018)
PLN
ING BSK INDEKS WIG 20 107.29
(19/11/2018)
PLN

Maksymalna cena zbycia Jednostki wynosi:

gdzie:

WANSJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ustaloną w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie

O – oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej, w wysokości maksymalnej określonej w Tabeli Opłat

Cena odkupienia Jednostki jest równa WANSJU.

W ramach Programów Inwestycyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, której wysokość określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. W takim wypadku cenę zbycia lub odkupienia Jednostki ustala się z uwzględnieniem odpowiedniej opłaty.