Zmiana statutu ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Poniedziałek, 29 Październik 2018

Ogłoszenie, ING BSK FI SFIO, Statut

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu następujących zmian w statucie ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) W art. 1 pkt 18 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

18) PPE – rozumie się przez to Pracowniczy Program Emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 1449 z późn. zm.);”

2) W art. 1 pkt 29 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

29) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355);”

3) W art. 1 pkt 30 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

30) Ustawie o IKE – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776 z późn. zm.);”

4) W art. 38 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, włączając w to przepisy prawa podatkowego.”
Zmiany opisane w pkt 1-4 wynikają z aktualizacji dzienników ustaw powołanych w Statucie aktów prawnych. Zmiany te nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. w dniu 29 października 2018 r.


Dokumenty