Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Środa, 3 Październik 2018

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w zakresie podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.


Dokumenty