Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (31.05.2024)

Piątek, 31 Maj 2024

Dokumenty, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2202), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.


Dokumenty

Inne wiadomości