Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO (15.09.2023)

Piątek, 15 Wrzesień 2023

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) w art. 2 ust. 4 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5) Amundi Subfundusz Obligacyjny,”

2) w art. 2 ust. 5 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5) Amundi Obligacyjny lub Subfundusz Obligacyjny,"

3) tytuł Rozdziału V otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozdział V
AMUNDI SUBFUNDUSZ OBLIGACYJNY”

4) art. 76 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Artykuł 76

1. Fundusz może lokować od 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, w tym emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne), bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje od 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 20% Aktywów Subfunduszu. W przypadku zamiany obligacji na akcje, Fundusz podejmie działania mające na celu niezwłoczne zbycie akcji nabytych przez Fundusz do portfela inwestycyjnego Subfunduszu w wyniku takiej zamiany przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu oraz ochrony interesu Uczestników Funduszu.
2. Fundusz lokuje od 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu łącznie w instrumenty, o których mowa w ust. 1, emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską.
3. Fundusz lokuje od 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w ust. 1, wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub notowane na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przez instrumenty o charakterze dłużnym, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) nie dłuższym niż 5 lat.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 10-14.”

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1-4 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1-4 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 15 grudnia 2023 r.