Zmiana statutu Amundi Stars SFIO (29.09.2023)

Piątek, 29 Wrzesień 2023

Zmiana statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)        w art. 17 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Zbycie Jednostek następuje po wycenie za następny Dzień Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Zlecenie zostało prawidłowo otrzymane przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po dokonaniu wpłaty na te Jednostki, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności, a w szczególności nieprawidłowego Zlecenia. Do terminów wskazanych w zdaniach poprzednich nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania Jednostek.”, 

2)        w art. 20 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Odkupienie Jednostek następuje po wycenie za następny Dzień Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Zlecenie zostało prawidłowo otrzymane przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności, a w szczególności nieprawidłowego Zlecenia. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania Jednostek.”,

3)        w art. 22 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Zamiana następuje po wycenie za trzeci Dzień Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Zlecenie zostało prawidłowo otrzymane przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności, a w szczególności nieprawidłowego Zlecenia. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania Jednostek.”, 

4)        w art. 23 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Transfer następuje po wycenie za następny Dzień Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Zlecenie zostało prawidłowo otrzymane przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności, a w szczególności nieprawidłowego Zlecenia.”

Zmiany opisane w pkt 1) – 4) nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. w dniu 29 września 2023 r.