Zmiana statutu Amundi Parasolowy FIO (27.01.2023)

Piątek, 27 Styczeń 2023

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
- artykuł dwadzieścia sześć litera a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Artykuł 26a.
1. Każdorazowo po dokonaniu zbycia, odkupienia lub Zamiany Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie w postaci elektronicznej lub na wniosek Uczestnika, w postaci papierowej, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.
2. W przypadku gdy Fundusz nie posiada danych wystarczających do przesłania Uczestnikowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w postaci elektronicznej, przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez Uczestnika.
3. Szczegółowe zasady przekazywania potwierdzeń określa Prospekt.”

Zmiany statutu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 27 stycznia 2023 r.

Inne wiadomości