Zmiana Statutu Amundi Parasolowy FIO (15.11.2023)

Środa, 15 Listopad 2023

Ogłoszenie, Statut

Zmiana Statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższej zmiany w Statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 

1.     art. 106 ust. 5 pkt 1) i 2) Statutu, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1)        1 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A,  oraz

 2)        0,66 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii B, oraz”

2.     art. 57 ust. 6 pkt 2) Statutu, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„2)        1,32 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii B, oraz”

Powyższe oznacza:

- podwyższenie wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Ostrożny Inwestor, w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, z dotychczas pobieranej wysokości 0,6% w skali roku, do wysokości 1 % w skali roku

- podwyższenie wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Ostrożny Inwestor, w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, z dotychczas pobieranej wysokości 0,4% w skali roku, do wysokości 0,66 % w skali roku

- obniżenie wynagrodzenia za zarządzanie Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Dynamiczny, w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, z dotychczas pobieranej wysokości 2 % w skali roku, do wysokości 1,32 % w skali roku

Zmiany Statutu opisane powyżej, wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z powyższym w wyniku złożonego wniosku, Towarzystwo otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 października 2023 r. (DFF.4022.1.66.2022.KH).

Przedmiotowa decyzja zawierała również zezwolenie na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej, tak aby weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Wobec powyższego, zmiany Statutu wskazane w pkt. 1-2 powyżej, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu, tj. 15 listopada 2023 r.