Aktualizacja klasyfikacji SFDR subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Ogłoszenie, PL

Aktualizacja klasyfikacji subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG, wydzielonego w ramach Amundi Stars SFIO, na podstawie rozporządzenia SFDR

W kontekście wchodzącego w życie 2 poziomu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („rozporządzenie SFDR”) oraz wyjaśnień przekazanych w szczególności przez Komisję Europejską w opublikowanym dokumencie „Q&A”, w którym sprecyzowano wymóg, aby wszystkie aktywa bazowe produktu na podstawie art. 9 rozporządzenia SFDR kwalifikowały się jako inwestycje zrównoważone, z wyjątkiem inwestycji dokonywanych w celu efektywnego zarządzania, takich jak zarządzanie płynnością i zabezpieczenia, Zarząd Grupy Amundi podjął decyzję w sprawie aktualizacji klasyfikacji m.in. subfunduszu Amundi Funds Global Ecology ESG, biorąc pod uwagę jego politykę inwestycyjną i proces zarządzania.

W związku z aktualizacją klasyfikacji subfunduszu zagranicznego Amundi Funds Global Ecology ESG, zmianie ulega również klasyfikacja subfunduszu Amundi Stars Global Ecology ESG (którego aktywa są lokowane w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu zagranicznego).
W rezultacie od 2 stycznia 2023 r. klasyfikacja obu subfunduszy zostanie zaktualizowana z „art. 9” na „art. 8” rozporządzenia SFDR. Cele tych subfunduszy zostaną dostosowane tak, aby odzwierciedlały promowanie aspektów środowiskowych i/lub społecznych w rozumieniu postanowień art. 8 rozporządzenia SFDR i nie będą one odnosiły się już do zrównoważonych inwestycji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia SFDR.

Zmiana klasyfikacji nie pociąga za sobą żadnych zmian w strategiach inwestycyjnych ani innych aspektach ESG lub aktualnych parametrach tych subfunduszy, a zatem nie ma wpływu na ich portfele ani profile ryzyka.

Inne wiadomości