Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars SFIO (31.05.2023)

Środa, 31 Maj 2023

Dokumenty, Prospekt

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2202) , niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.


Dokumenty