Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (27.01.2023)

Piątek, 27 Styczeń 2023

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego:
 - zmodyfikowano postanowienia w zakresie sporządzania i przekazywania Uczestnikom potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
 - zaktualizowano skład Rady Nadzorczej Towarzystwa


Dokumenty