Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (7.10.2023)

Sobota, 7 Październik 2023

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), stanowiącej konsekwencję wejścia w życie zmian Statutu ogłoszonych w dniu 7 lipca 2023 r.

W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego dokonano:

- zmiany nazwy SubfunduszuAmundi Stars Global Ecology ESG. Zmiana nazwy polega na usunięciu z nazwy Subfunduszu akronimu „ESG”. W związku z powyższym, od dnia 7 października 2023 r. Subfundusz nosi nazwę Amundi Stars Global Ecology;

- wprowadzono zaktualizowane postanowienia, dotyczące trzech jeszcze nieutworzonych Subfunduszy, w których dokonano zmiany nazwy odpowiednio na: Amundi Stars Global Multi-Asset Conservative, Amundi Stars Real Assets Target Income, Amundi Stars Megatrends, w których ponadto zmieniono polityki inwestycyjne, z uwagi na fakt, że Towarzystwo przygotowuje się do rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Jednostki ww. Subfunduszy, celem ich utworzenia. 


Dokumenty