Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (29.09.2023)

Piątek, 29 Wrzesień 2023

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego zaktualizowano: skład Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz postanowienia Prospektu w Rozdziale 3 Dane o Funduszu, w zakresie terminów zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, w tym Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przedmiotowym zakresie, tj. art. 90 ust. 2, zgodnie z którym terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, nie mogą być dłuższe niż 5 dni roboczych.

Inne wiadomości