Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego:

  • wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzenia zmiennego
  • dodano wzorce służące do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlające zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną dla następujących Subfunduszy:

1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany


Dokumenty

Inne wiadomości