Zmiana statutu Amundi Stars SFIO (01.01.2022)

Sobota, 1 Styczeń 2022

Dokumenty, Ogłoszenie, Statut

Zmiana statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu następujących zmian w statucie Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

1. art. 107 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) 2 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A,”, 

2. art. 134 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) 2 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A,”,  

3. art. 143 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1) 2 % w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A,”.  

Zmiany statutu opisane w punktach 1)-3) powyżej, miały na celu dostosowanie wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6  Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) i nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zmiany statutu opisane w punkcie 1)-3) powyżej, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) Ustawy,  wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Inne wiadomości