Zmiana statutu Amundi Parasolowy FIO (01.01.2022)

Sobota, 1 Styczeń 2022

Amundi Parasolowy FIO, Statut, Ogłoszenie

Zmiana statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższej zmiany w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1) art. 57 ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1) 2% w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej WANS w danym roku przypadającej na Jednostki kategorii A, oraz”,

Zmiana statutu opisana w punkcie 1) powyżej, miała na celu dostosowanie wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) i nie wymagała uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiana statutu opisana w punkcie 1) powyżej, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) Ustawy, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2022 r.

Inne wiadomości