Informacja o publikacji ujawnień ESG zgodnie z SFDR (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Ogłoszenie

Informacja o publikacji ujawnień ESG zgodnie z SFDR

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o publikacji 1 stycznia 2023 r. informacji ujawnianych przed zawarciem umowy zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. („Rozporządzenie SFDR”), tj. o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe i/lub społeczne, których celem nie są zrównoważone inwestycje, dotyczących trzech subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Stars SFIO, tj.:
1) Amundi Stars Global Aggregate
2) Amundi Stars Global Ecology ESG
3) Amundi Stars Silver Age

Ww. informacje zostały ujawnione, w formacie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego Rozporządzenie SFDR (zawierającego regulacyjne standardy techniczne (RTS) do Rozporządzenia SFDR), który określa formę, treść, metody i prezentację informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i produktami ESG. Ich celem jest ułatwienie inwestorom kompleksowej analizy produktu pod kątem ich wpływu na ESG.

Informacje te przekazuje się w postaci załącznika do dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 Rozporządzenia SFDR.
Ujawnienia SFDR znajdują się na niniejszej stronie pod adresem:
https://www.amundi.pl/Inwestorzy_indywidualni/Produkty-i-dokumenty/Amundi-Stars-SFIO

Inne wiadomości