Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (1.07.2021)

Czwartek, 1 Lipiec 2021

Dokumenty, Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego wiąże się z dostosowaniem Funduszu do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 249, poz 1859 z późn. zm.), zmienionego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2436).


Dokumenty

Inne wiadomości