Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (13.07.2020)

Poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Prospekt, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Amundi”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu jest związana z wejściem w życie zmian Statutu Funduszu, ogłoszonych w dniu 9 lipca 2020 r.

Dokonane zmiany miały na celu wprowadzenia do Statutu Funduszu definicji Programów Inwestycyjnych Dystrybutorów – przez które należy rozumieć, wszelkie pozaustawowe programy systematycznego inwestowania, których oferowanie i obsługa odbywa się z udziałem Dystrybutorów. W ramach Programów Inwestycyjnych Dystrybutorów zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
Przedmiotowe zmiany zostały również wprowadzone do Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Zapoznaj się z treścią prospektu >>


Dokumenty

Inne wiadomości