Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 8 Luty 2019

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Statut

Zmiana statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu następujących zmian w statucie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 

1.       W art. 18 ust. 4-6 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„4.        Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Tabeli Opłat może być uzależniona od wielkości wpłaty lub stanu Subrejestru.

5.         W związku z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym poza opłatami manipulacyjnymi mogą być pobierane dodatkowo opłaty niebędące opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy, o ile przewidują to przepisy prawa regulujące zasady uczestnictwa w poszczególnych programach Inwestycyjnych określonych w Statucie Funduszu. Szczegółową wysokość opłat manipulacyjnych w ramach Programu Inwestycyjnego określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. Opłata taka nie jest pobierana w przypadku, gdy jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy odkupienie następuje w wyniku rozwiązania umowy w ramach Programu Inwestycyjnego przez Fundusz.

6.         Możliwe jest obniżenie opłat manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu lub zaniechanie ich pobierania w szczególności w następujących przypadkach:  

1)     w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:

a)     w zależności od wartości składanych zleceń,

b)    w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,     

c)     Uczestników Programów Inwestycyjnych – na warunkach określonych w odpowiednich umowach, regulaminach lub zasadach uczestnictwa,

d)    Uczestników będących osobami prawnymi, 

e)     pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Towarzystwem, Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Dystrybutorem,
akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,

f)     podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa lub podmioty dominujące lub zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,

2)     w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej w określonym czasie, w odniesieniu do określonego Dystrybutora, dla wszystkich lub określonych grup nabywców,

3)     w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem Towarzystwa lub innych wybranych Dystrybutorów, na zasadach ustalonych pomiędzy Towarzystwem a Dystrybutorem,

4)     w wyjątkowych sytuacjach w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo,

5)     w innych przypadkach, na wniosek Uczestnika, za zgodą Towarzystwa.”

 2.    W art. 18 dodano ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8.        Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w ust. 6 pkt 2) oraz ust. 6 pkt 3), na stronie internetowej, o której mowa w art. 45 ust. 1, lub poprzez ogłoszenie w dzienniku, o którym mowa w art. 45 ust. 2.” 

3.    W art. 105 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.        Za zbywanie Jednostek Subfunduszu może być pobrana opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa. Za odkupywanie Jednostek nie jest pobierana opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem ust. 2.”

 

Zmiany opisane w pkt 1-2 nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 8 maja 2019 r. 

Zmiany opisane w pkt 3 nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. w dniu 8 lutego 2019 r.

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 8 lutego 2019 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją statutu:


Dokumenty