Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 8 Luty 2019

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana w szczególności ze zmianą maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Amundi Subfunduszu Ostrożny Inwestor oraz aktualizacją danych podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z Prospektem:


Dokumenty