Ukraina/Rosja: informacje dotyczące portfeli

Wtorek, 1 Marzec 2022

   

Data ostatniej aktualizacji: 12/08/2022

UWAGA: Poniższy komunikat nie dotyczy bezpośrednio Klientów w Polsce, ani funduszy zarządzanych przez Amundi Polska TFI. Służy jedynie celom informacyjnym.

Wpływ na fundusze Amundi sankcji UE nałożonych na Rosję i Białoruś (REGLEMENTS EU 2022/328 et 2022/398).

Grupa Amundi podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić ścisłe przestrzeganie list sankcji opublikowanych przez Francję, Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz innych lokalnych systemów, mających zastosowanie do jej spółek zależnych i oddziałów w krajach, w których prowadzi działalność.

Sankcje ogłoszone przez Unię Europejską w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. (art. 5e i 5f), zmieniające rozporządzenie (WE) nr 833/2014 oraz w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. (art. 1x i 1y) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006, mają na celu:

 • zakazanie sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w euro emitowanych po 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oferujących ekspozycję na te papiery wartościowe;
 • zakazanie unijnym centralnym depozytariuszom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r;

wobec każdego obywatela Rosji lub Białorusi, każdej osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Rosji lub na Białorusi lub każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu mającego siedzibę w Rosji lub na Białorusi.

W związku z powyższym, od dnia 12 kwietnia 2022 r. zakazuje się dokonywania nowych subskrypcji w jakichkolwiek funduszach Grupy Amundi dla:

 • wszystkich obywateli Rosji i Białorusi
 • każdej osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Rosji lub na Białorusi
 • każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji lub na Białorusi

z wyjątkami:

 • osób o podwójnym obywatelstwie*
 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej/Mocako zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi
 • rosyjskich lub białoruskich osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej/Monako.

*Definicja podwójnego obywatelstwa w tym kontekście oznacza posiadanie obywatelstwa rosyjskiego lub białoruskiego ORAZ obywatelstwa kraju UE/Monako.

W następstwie wydarzeń w Ukrainie, poniżej przekazujemy informacje dotyczące inwestycji i zarządzania portfelem

Ekspozycja portfela na Rosję i Ukrainę

W celu przekazania informacji o łącznej ekspozycji funduszy inwestycyjnych otwartych Amundi na Rosję, Białoruś, i Ukrainę, poniżej udostępniamy do pobrania podsumowanie naszej obecnej ekspozycji portfelowej. Plik (w języku angielskim) przedstawia procentową wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych Amundi, które posiadają ekspozycję na Rosję, Białoruś, i Ukrainę.

Będziemy regularnie aktualizować te dane, aby na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Amundi Exposure Ukraine Russia

Dokument jest często aktualizowany, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony.

Zwracamy uwagę, że lista obejmuje wszystkie odpowiednie fundusze otwarte Amundi niezależnie od kraju ich rejestracji.

Zawieszona wartość aktywów netto

W związku z zaistniałą sytuacją, od poniedziałku 28 lutego br. Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie pozostaje zamknięta, dla mieszkańców spoza Rosji.  W związku z tym nie jesteśmy w stanie prawidłowo wycenić niektórych rosyjskich aktywów, w które zainwestowały niektóre z naszych funduszy.  W trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich inwestorów, Amundi podjął decyzję o zawieszeniu subskrypcji i umorzeń jednostek uczestnictwa wszystkich swoich funduszy posiadających ponad 10% notowanych na rynku krajowym aktywów rosyjskich.

Środki te mają zastosowanie do następujących funduszy otwartych :

 • Amundi Funds Russian Equity (fundusz luksemburski) od poniedziałku, 28 lutego 2022 r. - kraje rejestracji, wszystkie klasy jednostek uczestnictwa łącznie: Luksemburg, Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Francja, Węgry, Słowacja, Hiszpania, Czechy, Holandia, Portugalia, Liechtenstein, Bułgaria
 • Amundi Eastern Europe Stock (fundusz austriacki) od poniedziałku, 28 lutego 2022 r. - kraj rejestracji, wszystkie klasy jednostek uczestnictwa łącznie: Austria
 • Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (fundusz luksemburski) od wtorku, 1 marca 2022 r. - kraje rejestracji, wszystkie klasy jednostek uczestnictwa łącznie: Luksemburg, Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, Szwecja, Austria, Włochy, Bułgaria, Rumunia, Cypr, Francja, Grecja, Węgry, Słowacja, Finlandia, Tajwan, Czechy, Irlandia, Hiszpania, Liechtenstein, Holandia, Słowenia, Chile

Ponadto dotyczy to niedostępnych w dystrybucji funduszy Ocean Fund Equities Eastern Europe (fundusz luksemburski) od poniedziałku, 28 lutego 2022 r.

Fundusz Amundi CR Dluhopisovy Plus (Czech Fund), którego działalność została zawieszona w poniedziałek 28 lutego 2022 r., został ponownie uruchomiony i jest dostępny dla zleceń subskrypcji i umorzeń od wtorku 8 marca 2022 r.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w dotyczących poszczególnych funduszy zawiadomieniach dla posiadaczy jednostek uczestnictwa.

Zawieszona wartość aktywów netto – fundusze ETF

W związku z zawieszeniem na giełdach Euronext, Borsa Italiana i Deutsche Börse notowań wszystkich ETF-ów z ekspozycją na Rosję, a także ze względu na fakt, że składowe indeksy bazowe nie mogą być obecnie przedmiotem obrotu, w celu ochrony interesów inwestorów funduszy podjęto decyzję o zawieszeniu wyceny oraz emisji, umorzeń i konwersji jednostek uczestnictwa następujących funduszy ETF Lyxor aż do odwołania:

 • Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - FR0011869387 od piątku, 4 marca 2022 r. Kraj rejestracji: Francja
 • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF -  LU1923627092 (akumulacja) i LU1923627332 (dystrybucja) od piątku, 4 marca 2022 r. Kraje rejestracji, wszystkie klasy jednostek uczestnictwa łącznie:  Luksemburg, Belgia (tylko dystrybucja), Austria, Norwegia, Holandia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Dania, Japonia, Wielka Brytania, Chile           

Będziemy na bieżąco informować o dalszym rozwoju sytuacji.

Informacja o wycenie aktywów rosyjskich w funduszach otwartych Amundi

W kontekście obecnych zakłóceń na rynku, Amundi na bieżąco dostosowuje swoją politykę wyceny aktywów rosyjskich, biorąc pod uwagę najnowsze wydarzenia na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Od 4 marca br. do odwołania w przypadku wszystkich europejskich funduszy otwartych obowiązują następujące zasady wyceny:

 • Fundusze akcji: wszystkie ADR-y, GDR-y i lokalne papiery wartościowe są wyceniane na zero.
 • Fundusze instrumentów dłużnych :
  • Wszystkie obligacje znajdujące się w obrocie poza Rosją są wyceniane na podstawie dostępnych cen rynkowych.
  • Dla obligacji będących w obrocie lokalnym : 
   • Obligacje w rublach (RUB): 25 % wartości nominalnej.
   • Obligacje w twardej walucie: 30 % wartości nominalnej.

W przypadku produktów akcyjnych i o stałym dochodzie w rublach stosuje się bieżący kurs wymiany.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Inne wiadomości